DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Sì Lở Lầu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.46.H35-230427-0008 1 TẨN LAO TẢ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 16:00:27 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.03.46.H35-230427-0002 1 TẨN TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:58:13 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.03.46.H35-230427-0005 1 LÒ DỪ DE Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:59:07 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.03.46.H35-230427-0006 1 GIÀNG THỒ DÊ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:59:55 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.03.46.H35-230427-0001 1 TẨN CHỈN YÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:57:48 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.03.46.H35-230427-0009 1 GIÀNG GÀ PHƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 16:00:46 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.03.46.H35-230427-0003 1 LÒ XÁ BE Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:58:35 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.03.46.H35-230427-0004 1 PHÀN LỤ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:58:50 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.03.46.H35-230427-0007 1 TẨN SAN MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 16:00:10 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.03.46.H35-230510-0002 1 GIÀNG GÀ MÈ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:07:29 15/05/2023 15:07:29 Đã trả kết quả
11 000.03.46.H35-230516-0009 1 PHU A NHÒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:55 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.03.46.H35-230516-0005 1 TẨN SỬ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:14:29 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.03.46.H35-230516-0007 1 MA GÀ TA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:41 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.03.46.H35-230516-0001 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký kết hôn 16/05/2023 15:03:55 17/05/2023 11:03:55 Đã trả kết quả
15 000.03.46.H35-230510-0001 1 MA HỜ MÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:06:25 11/05/2023 07:06:25 Đã trả kết quả
16 000.03.46.H35-230516-0003 1 PHÀN SAN MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:14:05 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.03.46.H35-230508-0001 1 CHANG TẢ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:07:36 09/05/2023 09:07:36 Đã trả kết quả
18 000.03.46.H35-230509-0001 1 PHU A PHƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 14:17:41 10/05/2023 07:17:41 Đã trả kết quả
19 000.03.46.H35-230522-0002 1 PHÀN LAO KHẸ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:44:54 23/05/2023 07:44:54 Đã trả kết quả
20 000.03.46.H35-230516-0006 1 LY DẤU MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:25 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.03.46.H35-230519-0001 1 PHÀN LAO KHẸ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:54:44 22/05/2023 10:54:44 Đã trả kết quả
22 000.03.46.H35-230515-0001 1 TẨN SÀI HỈN Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 09:36:07 16/05/2023 07:36:07 Đã trả kết quả
23 000.03.46.H35-230516-0008 1 PHÀN CHIN SAI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:11:17 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.03.46.H35-230516-0010 1 TẨN SÀI HỈN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 16/05/2023 16:35:44 23/05/2023 16:35:44 Đã trả kết quả
25 000.03.46.H35-230524-0001 1 PHÙNG VẦN THÔNG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:23:21 25/05/2023 07:23:21 Đã trả kết quả
26 000.03.46.H35-230516-0004 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:55:35 17/05/2023 13:55:35 Đã trả kết quả
27 000.03.46.H35-230522-0001 1 TẨN CHỈN SAI Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:56:33 22/05/2023 16:56:33 Đã trả kết quả
28 000.03.46.H35-230505-0001 1 TẨN VẦN KHAI Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 08:11:49 05/05/2023 16:11:49 Đã trả kết quả
29 000.03.46.H35-230518-0001 1 PHÀN PHỦ BÌNH Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:24:50 19/05/2023 07:24:50 Đã trả kết quả
30 000.03.46.H35-230526-0001 1 LÒ SEO PÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:59:04 26/05/2023 16:59:04 Đã trả kết quả
31 000.03.46.H35-230516-0002 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:29:59 19/05/2023 15:29:59 Đã trả kết quả
32 000.03.46.H35-230529-0002 1 LY HỜ SỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:07:15 30/05/2023 07:07:15 Đã trả kết quả
33 000.03.46.H35-230529-0003 1 PHÀN DIẾU SỈN Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:58:53 05/06/2023 09:58:53 Đã trả kết quả
34 000.03.46.H35-230511-0001 1 LÒ A DE Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 14:57:34 12/05/2023 10:57:34 Đã trả kết quả
35 000.03.46.H35-230529-0001 1 LY HỜ SỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:05:07 30/05/2023 07:05:07 Đã trả kết quả