DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Sin Suối Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.09.18.0025 1 HẢNG A XÀ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 18/09/2019 15:42:47 13/11/2019 10:05:34 Đang xử lý