DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Sin Suối Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.19.46.H35-230522-0002 1 VÀNG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:42:18 25/05/2023 08:42:18 Đã trả kết quả
2 000.19.46.H35-230510-0010 1 LÝ VẦN XIÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:37:28 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.19.46.H35-230524-0001 1 TẨN TẢ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 15:42:06 01/06/2023 15:42:06 Đã trả kết quả
4 000.19.46.H35-230510-0004 1 CHẺO CÁO ÔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:19:53 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.19.46.H35-230510-0014 1 HẢNG A TÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:42:11 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.19.46.H35-230510-0011 1 LÝ VẦN XIÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:38:30 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.19.46.H35-230522-0001 1 BÀN QUYẾT THẮNG Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 24/05/2023 15:42:33 25/05/2023 08:42:33 Đã trả kết quả
8 000.19.46.H35-230510-0009 1 CHẺO LÁO SỦ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:34:28 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.19.46.H35-230420-0002 1 TẨN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:11:57 10/05/2023 16:11:57 Đã trả kết quả
10 000.19.46.H35-230427-0002 1 TẨN LỞ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 11:11:33 18/05/2023 11:11:33 Đã trả kết quả
11 000.19.46.H35-230420-0001 1 VÀNG A LÀNG Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 11:06:22 10/05/2023 16:06:22 Đã trả kết quả
12 000.19.46.H35-230505-0003 1 HẢNG THỊ DUA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 11:08:51 10/05/2023 16:08:51 Đã trả kết quả
13 000.19.46.H35-230505-0002 1 TẨN TẢ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 11:09:01 18/05/2023 11:09:01 Đã trả kết quả
14 000.19.46.H35-230512-0001 1 SÙNG A CHANG Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 17/05/2023 17:06:25 18/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
15 000.19.46.H35-230510-0012 1 SÙNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:39:57 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.19.46.H35-230510-0015 1 SÙNG A VÀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:44:51 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.19.46.H35-230515-0002 1 VÀNG THỊ CĂNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 17:05:39 25/05/2023 17:05:39 Đã trả kết quả
18 000.19.46.H35-230515-0001 1 LƯỜNG THỊ TÂM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 17:06:14 18/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
19 000.19.46.H35-230510-0001 1 VÀNG THỊ DỞ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 14:33:47 18/05/2023 14:33:47 Đã trả kết quả
20 000.19.46.H35-230510-0005 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:22:55 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.19.46.H35-230510-0007 1 TẨN LÁO SỦ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:25:01 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.19.46.H35-230510-0013 1 SÙNG A CHƯ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:41:05 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.19.46.H35-230510-0002 1 LÝ A TỈNH Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:00:15 11/05/2023 08:00:15 Đã trả kết quả
24 000.19.46.H35-230426-0001 1 GIÀNG A HÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 11:11:44 10/05/2023 16:11:44 Đã trả kết quả
25 000.19.46.H35-230510-0003 1 LÝ A CÙ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:16:41 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.19.46.H35-230510-0006 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:23:57 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.19.46.H35-230510-0008 1 LÝ MẠNH CƯỜNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:31:20 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.19.46.H35-230524-0002 1 GIÀNG A VÀNG Thủ tục đăng ký kết hôn 24/05/2023 15:41:43 25/05/2023 08:41:43 Đã trả kết quả
29 000.19.46.H35-230505-0001 1 TẨN SAN MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 11:09:10 18/05/2023 11:09:10 Đã trả kết quả
30 000.19.46.H35-230518-0001 1 CHẺO LÁO SAN Thủ tục đăng ký kết hôn 18/05/2023 16:23:59 19/05/2023 09:23:59 Đã trả kết quả
31 000.19.46.H35-230518-0002 1 CHẺO LÁO SAN Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 16:22:32 19/05/2023 09:22:32 Đã trả kết quả