DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND xã Sin Suối Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.19.46.H35-230511-0001 1 HGHJH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 11/05/2023 14:14:03 18/05/2023 14:14:03 Đã trả lại dân