DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Tung Qua Lìn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.09.16.0011 1 GIÀNG LY PO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/09/2019 14:52:25 24/10/2019 14:52:25 Đang xử lý
2 000.08.46.H35-230531-0002 1 SÀO CHU MỜ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 31/05/2023 14:46:46 07/06/2023 14:46:46 Đã trả kết quả