DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Tung Qua Lìn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.46.H35-230509-0001 1 CHĂNG THỊ BẤU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:38:10 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.08.46.H35-230523-0005 1 GIÀNG A TUẤN Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:21:31 23/05/2023 15:21:31 Đã trả kết quả
3 000.08.46.H35-230509-0006 1 VÀNG A GIÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:32:07 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.08.46.H35-230523-0004 1 GIÀNG THỊ VÍ Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:02:59 24/05/2023 08:02:59 Đã trả kết quả
5 000.08.46.H35-230509-0005 1 VÀNG THỊ LƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:33:27 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.08.46.H35-230504-0001 1 CHỒ A CHU Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:30:10 09/05/2023 14:30:10 Đã trả kết quả
7 000.08.46.H35-230504-0005 1 GIÀNG THỊ SAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:12:52 09/05/2023 16:12:52 Đã trả kết quả
8 000.08.46.H35-230523-0003 1 VÀNG THỊ GIẤY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 09:52:33 24/05/2023 07:52:33 Đã trả kết quả
9 000.08.46.H35-230523-0001 1 SÙNG A SÌ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 23/05/2023 08:41:44 26/05/2023 08:41:44 Đã trả kết quả
10 000.08.46.H35-230523-0002 1 GIÀNG A TUẤN Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 23/05/2023 09:22:54 26/05/2023 09:22:54 Đã trả kết quả
11 000.08.46.H35-230519-0001 1 GIÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:38:15 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.08.46.H35-230509-0003 1 CHU CÀ PHE Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:35:48 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.08.46.H35-230504-0004 1 GIÀNG A MÓ Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:05:58 11/05/2023 16:05:58 Đã trả kết quả
14 000.08.46.H35-230504-0003 1 GIÀNG A TỜ Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 15:59:30 11/05/2023 15:59:30 Đã trả kết quả
15 000.08.46.H35-230515-0001 1 GIÀNG A TÙNG Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 14:59:42 22/05/2023 14:59:42 Đã trả kết quả
16 000.08.46.H35-230509-0004 1 CHĂNG THỊ BẤU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:34:39 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.08.46.H35-230504-0002 1 GIÀNG ĐÔ MÈ Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/05/2023 14:45:00 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.08.46.H35-230509-0002 1 VÀNG A KHÁC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:37:00 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.08.46.H35-230504-0006 1 GIÀNG THỊ DẺ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:15:23 09/05/2023 16:15:23 Đã trả kết quả
20 000.08.46.H35-230504-0007 1 GIÀNG MAI RÙA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:17:41 09/05/2023 16:17:41 Đã trả kết quả
21 000.08.46.H35-230522-0001 1 SÙNG A TI SƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:12:54 23/05/2023 09:12:54 Đã trả kết quả
22 000.08.46.H35-230524-0001 1 GIÀNG A SỞI Thủ tục đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:23:38 24/05/2023 15:23:38 Đã trả kết quả
23 000.08.46.H35-230526-0002 1 NGÔ VĂN THẠCH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:45:28 29/05/2023 07:45:28 Đã trả kết quả
24 000.08.46.H35-230529-0001 1 PHÌN THỊ SIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:06:02 30/05/2023 07:06:02 Đã trả kết quả
25 000.08.46.H35-230526-0001 1 CHỒ A SÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:15:31 26/05/2023 16:15:31 Đã trả kết quả