DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND TT Phong Thổ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.02.46.H35-230504-0002 1 LÒ VĂN KHƯƠNG Thủ tục đăng ký khai tử 04/05/2023 16:01:38 05/05/2023 14:01:38 Đã trả kết quả
2 000.02.46.H35-230522-0003 1 LÒ THỊ HOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 15:54:23 23/05/2023 08:54:23 Đã trả kết quả
3 000.02.46.H35-230523-0002 1 LÒ THỊ THANH Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:06:31 24/05/2023 07:06:31 Đã trả kết quả
4 000.02.46.H35-230508-0002 1 ĐÈO VĂN PHIỆN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:14:32 09/05/2023 09:14:32 Đã trả kết quả
5 000.02.46.H35-230504-0004 1 TRẦN CẨM YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:01:30 05/05/2023 14:01:30 Đã trả kết quả
6 000.02.46.H35-230509-0001 1 HOÀNG THỊ KHUÊ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:46:35 10/05/2023 13:46:35 Đã trả kết quả
7 000.02.46.H35-230504-0001 1 LƯU HỮ THUẦN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:01:50 05/05/2023 14:01:50 Đã trả kết quả
8 000.02.46.H35-230515-0003 1 TRẦN THÀNH LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:29:28 16/05/2023 11:29:28 Đã trả kết quả
9 000.02.46.H35-230525-0002 1 TAO YẾN NHI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:48:07 30/05/2023 16:48:07 Đã trả kết quả
10 000.02.46.H35-230509-0006 1 HÀ THỊ NGỌC MAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:46:11 10/05/2023 08:46:11 Đã trả kết quả
11 000.02.46.H35-230505-0005 1 LÝ THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:36:30 08/05/2023 13:36:30 Đã trả kết quả
12 000.02.46.H35-230511-0006 1 LÊ VĂN TÁM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:17:24 12/05/2023 09:17:24 Đã trả kết quả
13 000.02.46.H35-230511-0003 1 PHAN VĂN HIỆU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:17:35 12/05/2023 14:17:35 Đã trả kết quả
14 000.02.46.H35-230511-0007 1 TRẦN VĂN ĐỨC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:17:18 12/05/2023 09:17:18 Đã trả kết quả
15 000.02.46.H35-230511-0005 1 TRẦN THÀNH LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:17:28 12/05/2023 09:17:28 Đã trả kết quả
16 000.02.46.H35-230505-0006 1 NGUYỄN ĐÌNH THẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:14:25 09/05/2023 14:14:25 Đã trả kết quả
17 000.02.46.H35-230509-0002 1 VÀNG THỊ NHÓN Thủ tục đăng ký khai tử 09/05/2023 15:46:31 10/05/2023 08:46:31 Đã trả kết quả
18 000.02.46.H35-230512-0002 1 TAO THỊ DỊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:11:30 15/05/2023 09:11:30 Đã trả kết quả
19 000.02.46.H35-230522-0002 1 VÀNG THỊ HƯƠNG TRANG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:54:19 25/05/2023 15:54:19 Đã trả kết quả
20 000.02.46.H35-230511-0004 1 LÊ THỊ PHƯƠNG LUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:17:31 12/05/2023 09:17:31 Đã trả kết quả
21 000.02.46.H35-230519-0001 1 HOÀNG THẾ ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 14:04:59 22/05/2023 07:04:59 Đã trả kết quả
22 000.02.46.H35-230516-0005 1 DƯƠNG VĂN DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:23:35 17/05/2023 09:23:35 Đã trả kết quả
23 000.02.46.H35-230523-0005 1 HOÀNG THẾ ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:02:47 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
24 000.02.46.H35-230523-0006 1 LÒ THỊ OAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:02:45 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
25 000.02.46.H35-230516-0002 1 ĐỖ THỊ DUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:09:21 16/05/2023 16:09:21 Đã trả kết quả
26 000.02.46.H35-230523-0003 1 HOÀNG THỊ THƠM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:02:54 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
27 000.02.46.H35-230516-0001 1 LÚY A TỎN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:09:25 16/05/2023 16:09:25 Đã trả kết quả
28 000.02.46.H35-230523-0004 1 LÒ THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:02:51 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
29 000.02.46.H35-230516-0004 1 TRẦN XUẤN HUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:23:39 17/05/2023 09:23:39 Đã trả kết quả
30 000.02.46.H35-230522-0001 1 PHẠM THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 15:54:16 23/05/2023 13:54:16 Đã trả kết quả
31 000.02.46.H35-230510-0007 1 PHẠM VĂN CHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:03 11/05/2023 08:59:03 Đã trả kết quả
32 000.02.46.H35-230505-0002 1 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 1 LAI CHÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 11:00:56 08/05/2023 09:00:56 Đã trả kết quả
33 000.02.46.H35-230509-0004 1 NGUYỄN BÁ HOÀNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:46:20 12/05/2023 15:46:20 Đã trả kết quả
34 000.02.46.H35-230512-0001 1 HOÀNG THỊ THƠM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:11:53 15/05/2023 14:11:53 Đã trả kết quả
35 000.02.46.H35-230515-0001 1 HÀ THỊ CHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:41:31 16/05/2023 07:41:31 Đã trả kết quả
36 000.02.46.H35-230505-0001 1 ĐỖ THỊ HẢI YẾN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 11:01:42 10/05/2023 11:01:42 Đã trả kết quả
37 000.02.46.H35-230517-0005 1 QUÁCH NGỌC SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:27:07 18/05/2023 09:27:07 Đã trả kết quả
38 000.02.46.H35-230517-0003 1 VÀNG ĐỨC TUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:27:14 18/05/2023 09:27:14 Đã trả kết quả
39 000.02.46.H35-230518-0001 1 ĐIÊU VĂN DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:13:41 19/05/2023 11:13:41 Đã trả kết quả
40 000.02.46.H35-230523-0007 1 LÃ THỊ HẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:02:40 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
41 000.02.46.H35-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ DINH Thủ tục đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 14:28:09 01/06/2023 14:28:09 Đã trả kết quả
42 000.02.46.H35-230523-0001 1 LÒ THỊ THANH Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 08:28:14 23/05/2023 16:28:14 Đã trả kết quả
43 000.02.46.H35-230526-0001 1 ĐIÊU VĂN DŨNG Thủ tục đăng ký kết hôn 26/05/2023 09:07:57 29/05/2023 07:07:57 Đã trả kết quả
44 000.02.46.H35-230526-0002 1 ĐÈO NGỌC PHONG Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 10:48:15 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 000.02.46.H35-230509-0005 1 HOÀNG VẦN SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:46:22 10/05/2023 08:46:22 Đã trả kết quả
46 000.02.46.H35-230509-0003 1 ĐIÊU THỊ VIỆN Thủ tục đăng ký khai tử 09/05/2023 15:46:24 10/05/2023 08:46:24 Đã trả kết quả
47 000.02.46.H35-230510-0002 1 TRỊNH VĂN PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:19 11/05/2023 13:59:19 Đã trả kết quả
48 000.02.46.H35-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ XUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:21 11/05/2023 13:59:21 Đã trả kết quả
49 000.02.46.H35-230504-0003 1 ĐINH THỊ HƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:01:34 05/05/2023 09:01:34 Đã trả kết quả
50 000.02.46.H35-230510-0003 1 NGUYỄN VĂN NHẠC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:14 11/05/2023 13:59:14 Đã trả kết quả
51 000.02.46.H35-230505-0004 1 LÒ THỊ LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:36:35 08/05/2023 08:36:35 Đã trả kết quả
52 000.02.46.H35-230505-0003 1 MÀO THỊ THU HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:36:39 08/05/2023 08:36:39 Đã trả kết quả
53 000.02.46.H35-230510-0005 1 PHẠM THỊ NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:11 11/05/2023 13:59:11 Đã trả kết quả
54 000.02.46.H35-230509-0007 1 VÀNG THỊ DƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:02:04 10/05/2023 09:02:04 Đã trả kết quả
55 000.02.46.H35-230516-0003 1 PHẠM THỊ KIỀU HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:23:42 17/05/2023 09:23:42 Đã trả kết quả
56 000.02.46.H35-230517-0004 1 LÒ THỊ CHỚN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:27:10 18/05/2023 09:27:10 Đã trả kết quả
57 000.02.46.H35-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ THẮM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 13:45:54 16/05/2023 09:45:54 Đã trả kết quả
58 000.02.46.H35-230523-0008 1 TRẦN VĂN CƯỜNG Thủ tục đăng ký khai tử 23/05/2023 17:02:37 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
59 000.02.46.H35-230526-0003 1 ĐỖ MẠNH CƯỜNG Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:55:18 31/05/2023 14:55:18 Đã trả kết quả
60 000.02.46.H35-230510-0006 1 HOÀNG THỊ THI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:59:07 11/05/2023 13:59:07 Đã trả kết quả
61 000.02.46.H35-230504-0005 1 NGUYỄN THỊ HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:01:26 05/05/2023 09:01:26 Đã trả kết quả
62 000.02.46.H35-230508-0003 1 LÊ ĐÌNH CHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:14:38 09/05/2023 09:14:38 Đã trả kết quả
63 000.02.46.H35-230508-0005 1 NGUYỄN HOÀNG KHANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:14:42 09/05/2023 09:14:42 Đã trả kết quả
64 000.02.46.H35-230517-0001 1 TẨN PHỦ DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:08:48 18/05/2023 07:08:48 Đã trả kết quả
65 000.02.46.H35-230529-0004 1 LÒ THỊ CHỚN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:26:06 30/05/2023 08:26:06 Đã trả kết quả
66 000.02.46.H35-230530-0003 1 TRIỆU NGỌC DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:16:37 31/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
67 000.02.46.H35-230529-0002 1 LÊ THỊ PHƯƠNG LUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:26:14 30/05/2023 11:26:14 Đã trả kết quả
68 000.02.46.H35-230529-0008 1 VŨ THỊ THANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 08:02:24 30/05/2023 11:02:24 Đã trả kết quả
69 000.02.46.H35-230530-0004 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:16:39 31/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
70 000.02.46.H35-230529-0007 1 TÔ HẢI LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:17:27 30/05/2023 08:17:27 Đã trả kết quả
71 000.02.46.H35-230529-0001 1 TRẦN THÀNH LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:26:24 30/05/2023 11:26:24 Đã trả kết quả
72 000.02.46.H35-230529-0006 1 GIÀNG A SÈNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:25:58 30/05/2023 08:25:58 Đã trả kết quả
73 000.02.46.H35-230529-0005 1 TÔ HẢI LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 14:53:21 30/05/2023 07:53:21 Đã trả kết quả
74 000.02.46.H35-230530-0001 1 LÊ QUANG MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:14:35 31/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
75 000.02.46.H35-230529-0003 1 LÒ THỊ NHO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:26:10 30/05/2023 11:26:10 Đã trả kết quả
76 000.02.46.H35-230530-0002 1 TÀO VĂN THANH Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/05/2023 17:16:35 31/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả