DANH SÁCH HỒ SƠ BỔ SUNG THÁNG 05 UBND xã Vàng Ma Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.46.H35-230511-0001 1 PHÀN LAO LỤ Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 11/05/2023 14:44:27 Đã hủy