DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Vàng Ma Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.10.11.0006 1 VƯƠNG VĂN TINH Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 11/10/2019 11:14:11 14/11/2019 11:30:00 Đang xử lý
2 000.05.46.H35-230227-0001 1 VÀNG VĂN NGUYÊN Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 27/02/2023 11:11:14 28/02/2023 09:11:14 Đã trả kết quả