DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Huổi Luông
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.15.46.H35-230522-0001 1 VÀNG A TANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:58:10 22/05/2023 14:58:10 Đã trả kết quả
2 000.15.46.H35-230525-0003 1 VI THỊ THUẦN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:12:59 25/05/2023 15:12:59 Đã trả kết quả
3 000.15.46.H35-230526-0001 1 NGUYỄN THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 07:48:09 26/05/2023 10:48:09 Đã trả kết quả
4 000.15.46.H35-230523-0001 1 SÙNG A VANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:06:53 23/05/2023 11:06:53 Đã trả kết quả
5 000.15.46.H35-230522-0004 1 LÝ A VUI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:38:27 22/05/2023 15:38:27 Đã trả kết quả
6 000.15.46.H35-230523-0002 1 SÙNG THỊ TÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:45:19 23/05/2023 13:45:19 Đã trả kết quả
7 000.15.46.H35-230524-0001 1 LÒ THỊ THANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:07:53 25/05/2023 07:07:53 Đã trả kết quả
8 000.15.46.H35-230524-0002 1 ĐỖ ĐỨC MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:08:21 25/05/2023 07:08:21 Đã trả kết quả
9 000.15.46.H35-230522-0003 1 SÙNG A DÊ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:59:12 22/05/2023 14:59:12 Đã trả kết quả
10 000.15.46.H35-230525-0001 1 CHẺO A SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:14:53 25/05/2023 11:14:53 Đã trả kết quả
11 000.15.46.H35-230522-0002 1 LÝ A MÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:58:56 22/05/2023 14:58:56 Đã trả kết quả
12 000.15.46.H35-230525-0002 1 CHẺO QUAI SÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:15:44 25/05/2023 11:15:44 Đã trả kết quả
13 000.15.46.H35-230525-0004 1 NGUYỄN THỊTHU PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:13:26 25/05/2023 15:13:26 Đã trả kết quả
14 000.15.46.H35-230526-0003 1 PHU A CHI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 07:51:14 26/05/2023 10:51:14 Đã trả kết quả
15 000.15.46.H35-230504-0003 1 LÝ A SÚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:19:37 05/05/2023 09:19:37 Đã trả kết quả
16 000.15.46.H35-230515-0001 1 LÝ A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:23:01 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.15.46.H35-230504-0001 1 THÀO A DƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:14:10 04/05/2023 15:14:10 Đã trả kết quả
18 000.15.46.H35-230526-0002 1 CHANG A ME Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 07:49:57 26/05/2023 10:49:57 Đã trả kết quả
19 000.15.46.H35-230504-0002 1 GIÀNG A HIN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:14:39 04/05/2023 15:14:39 Đã trả kết quả
20 000.15.46.H35-230529-0001 1 SÙNG A NHA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:56:05 29/05/2023 13:56:05 Đã trả kết quả
21 000.15.46.H35-230530-0002 1 VÀNG A THANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 10:53:32 30/05/2023 15:53:32 Đã trả kết quả
22 000.15.46.H35-230530-0001 1 LIỀU A PHẸP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 10:53:18 30/05/2023 15:53:18 Đã trả kết quả
23 000.15.46.H35-230530-0003 1 SÙNG A DÊ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 10:53:46 30/05/2023 15:53:46 Đã trả kết quả