DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Ma Ly Pho
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.46.H35-230504-0002 1 PHÀN VẦN PAO Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 04/05/2023 15:08:16 26/05/2023 15:08:16 Đã trả kết quả
2 000.14.46.H35-230512-0004 1 TẨN CHÍ BÌNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 12/05/2023 14:27:22 19/05/2023 14:27:22 Đã trả kết quả
3 000.14.46.H35-230515-0003 1 LÝ CHIN QUANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 11:11:03 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.14.46.H35-230516-0003 1 LÝ MINH QUANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:22:09 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.14.46.H35-230516-0004 1 LÝ CHỈN MINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:22:21 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.14.46.H35-230525-0001 1 LÝ XUÂN THƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:43:44 26/05/2023 08:43:44 Đã trả kết quả
7 000.14.46.H35-230515-0004 1 LÝ CHIN QUANG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 15/05/2023 13:53:33 22/05/2023 13:53:33 Đã trả kết quả
8 000.14.46.H35-230517-0001 1 TẠ QUANG DƯƠNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 10:46:22 19/05/2023 10:46:22 Đã trả kết quả
9 000.14.46.H35-230511-0006 1 TẨN CHÍ BÌNH Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 11:20:29 11/05/2023 16:20:29 Đã trả kết quả
10 000.14.46.H35-230504-0003 1 PHÀN VẦN PAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:43:50 05/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.14.46.H35-230511-0001 1 TẨN CHÍ BÌNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 10:21:53 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.14.46.H35-230524-0002 1 ĐẶNG ĐÌNH HIÊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:08:46 25/05/2023 08:08:46 Đã trả kết quả
13 000.14.46.H35-230504-0004 1 THẦN VĂN TOÀN Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 16:19:57 05/05/2023 09:19:57 Đã trả kết quả
14 000.14.46.H35-230511-0007 1 TẨN PHỦ MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:27:59 12/05/2023 16:27:59 Đã trả kết quả
15 000.14.46.H35-230510-0002 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 16:48:51 12/05/2023 16:48:51 Đã trả kết quả
16 000.14.46.H35-230511-0005 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:35:21 15/05/2023 10:35:21 Đã trả kết quả
17 000.14.46.H35-230512-0003 1 TẨN PHỦ ĐIỂM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:42:50 15/05/2023 07:42:50 Đã trả kết quả
18 000.14.46.H35-230511-0008 1 TẨN DÂU CÒ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:27:29 12/05/2023 16:27:29 Đã trả kết quả
19 000.14.46.H35-230511-0004 1 VÀNG VĂN CHUNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:28:06 15/05/2023 10:28:06 Đã trả kết quả
20 000.14.46.H35-230519-0005 1 LÝ CHỈN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 16:37:03 22/05/2023 14:37:03 Đã trả kết quả
21 000.14.46.H35-230523-0001 1 ĐÈO VĂN THƯỢNG Thủ tục đăng ký khai tử 23/05/2023 09:58:14 23/05/2023 14:58:14 Đã trả kết quả
22 000.14.46.H35-230515-0002 1 LÝ CHỈN QUANG Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 15/05/2023 11:11:51 15/05/2023 16:11:51 Đã trả kết quả
23 000.14.46.H35-230517-0002 1 TẨN QUANG CHIẾN Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 17/05/2023 16:04:37 18/05/2023 09:04:37 Đã trả kết quả
24 000.14.46.H35-230511-0002 1 LÝ QUANG MINH Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:44:44 12/05/2023 08:44:44 Đã trả kết quả
25 000.14.46.H35-230519-0002 1 TẨN SÀI MÌN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:32:48 19/05/2023 14:32:48 Đã trả kết quả
26 000.14.46.H35-230519-0003 1 HOÀNG VẦN TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 16:10:43 22/05/2023 14:10:43 Đã trả kết quả
27 000.14.46.H35-230519-0001 1 LÝ THỊ HOA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:48:30 24/05/2023 08:48:30 Đã trả kết quả
28 000.14.46.H35-230519-0004 1 LÙ VẦN LÌN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 16:15:07 23/05/2023 16:15:07 Đã trả kết quả
29 000.14.46.H35-230516-0001 1 LÝ PHỦ CHANG Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:29:57 16/05/2023 14:29:57 Đã trả kết quả
30 000.14.46.H35-230512-0002 1 LÊ VĂN MƯU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:26:55 12/05/2023 11:26:55 Đã trả kết quả
31 000.14.46.H35-230511-0003 1 TẠ QUANG DƯƠNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:21:15 15/05/2023 10:21:15 Đã trả kết quả
32 000.14.46.H35-230525-0002 1 PHẠM THỊ NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 15:57:08 26/05/2023 13:57:08 Đã trả kết quả
33 000.14.46.H35-230504-0001 1 PHÀN VẦN PAO Thủ tục đăng ký khai tử 04/05/2023 09:07:13 04/05/2023 14:07:13 Đã trả kết quả
34 000.14.46.H35-230505-0001 1 HOÀNG QUANG MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:48:52 05/05/2023 15:48:52 Đã trả kết quả
35 000.14.46.H35-230512-0001 1 LÝ XUÂN HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:27:13 12/05/2023 16:27:13 Đã trả kết quả
36 000.14.46.H35-230510-0001 1 HOÀNG VẦN TRANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:13:09 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.14.46.H35-230515-0001 1 LÝ CHIN QUANG Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 11:13:49 15/05/2023 16:13:49 Đã trả kết quả
38 000.14.46.H35-230524-0004 1 LÝ XUÂN THƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 16:15:17 25/05/2023 14:15:17 Đã trả kết quả
39 000.14.46.H35-230518-0001 1 GIÀNG QUANG MINH Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:50:05 19/05/2023 08:50:05 Đã trả kết quả
40 000.14.46.H35-230508-0002 1 HOÀNG XA VÂN Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:44:29 08/05/2023 14:44:29 Đã trả kết quả
41 000.14.46.H35-230508-0001 1 LÝ THỊ HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 08:42:16 08/05/2023 16:42:16 Đã trả kết quả
42 000.14.46.H35-230529-0001 1 CHU TRẦN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:37:40 30/05/2023 08:37:40 Đã trả kết quả