DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND xã Ma Ly Pho
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.46.H35-230516-0002 1 LÝ TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:21:42 15/06/2023 17:30:00 Đã trả lại dân