DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nậm Cuổi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.20.47.H35-230413-0002 1 LÒ VĂN YÊU Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 13/04/2023 16:45:58 01/06/2023 16:45:58 Đã trả kết quả
2 000.20.47.H35-230413-0001 1 LÒ VĂN YÊU Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 13/04/2023 15:57:50 01/06/2023 15:57:50 Đã trả kết quả