DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Nậm Cuổi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.20.47.H35-230413-0002 1 LÒ VĂN YÊU Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 13/04/2023 16:45:58 01/06/2023 16:45:58 Đã trả kết quả
2 000.20.47.H35-230413-0001 1 LÒ VĂN YÊU Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 13/04/2023 15:57:50 01/06/2023 15:57:50 Đã trả kết quả
3 000.20.47.H35-230522-0003 1 LÒ VĂN ĐIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:16:29 23/05/2023 08:16:29 Đã trả kết quả
4 000.20.47.H35-230509-0004 1 LÒ THỊ THIỀN Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:46:06 12/05/2023 16:46:06 Đã trả kết quả
5 000.20.47.H35-230524-0018 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:26:05 25/05/2023 16:26:05 Đã trả kết quả
6 000.20.47.H35-230524-0008 1 LÙ THỊ KHÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:28:09 25/05/2023 16:28:09 Đã trả kết quả
7 000.20.47.H35-230524-0006 1 NGUYỄN XUÂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:28:35 25/05/2023 16:28:35 Đã trả kết quả
8 000.20.47.H35-230504-0002 1 LỪ THỊ CHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:13:51 05/05/2023 08:13:51 Đã trả kết quả
9 000.20.47.H35-230511-0001 1 LÒ VĂN ĐỈA Thủ tục đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:14:04 16/05/2023 09:14:04 Đã trả kết quả
10 000.20.47.H35-230525-0001 1 CÀ THỊ VÂN Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:24:39 30/05/2023 08:24:39 Đã trả kết quả
11 000.20.47.H35-230524-0021 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:25:23 25/05/2023 16:25:23 Đã trả kết quả
12 000.20.47.H35-230511-0003 1 BÙI THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:13:19 12/05/2023 07:13:19 Đã trả kết quả
13 000.20.47.H35-230524-0020 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:25:39 25/05/2023 16:25:39 Đã trả kết quả
14 000.20.47.H35-230524-0014 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:26:54 25/05/2023 16:26:54 Đã trả kết quả
15 000.20.47.H35-230524-0016 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:26:29 25/05/2023 16:26:29 Đã trả kết quả
16 000.20.47.H35-230524-0011 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:27:32 25/05/2023 16:27:32 Đã trả kết quả
17 000.20.47.H35-230524-0022 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:25:11 25/05/2023 16:25:11 Đã trả kết quả
18 000.20.47.H35-230524-0023 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:24:56 25/05/2023 16:24:56 Đã trả kết quả
19 000.20.47.H35-230524-0019 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:25:52 25/05/2023 16:25:52 Đã trả kết quả
20 000.20.47.H35-230524-0004 1 LÒ THỊ NIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:28:59 25/05/2023 16:28:59 Đã trả kết quả
21 000.20.47.H35-230510-0001 1 NGUYỄN XUÂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:12:26 11/05/2023 08:12:26 Đã trả kết quả
22 000.20.47.H35-230510-0005 1 HOÀNG KIM ĐỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:11:20 11/05/2023 08:11:20 Đã trả kết quả
23 000.20.47.H35-230524-0013 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:27:08 25/05/2023 16:27:08 Đã trả kết quả
24 000.20.47.H35-230504-0008 1 NGUYỄN VĂN LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:12:28 05/05/2023 08:12:28 Đã trả kết quả
25 000.20.47.H35-230512-0007 1 BÙI VĂN KHỞI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:51:58 15/05/2023 07:51:58 Đã trả kết quả
26 000.20.47.H35-230512-0003 1 LÒ THỊ PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:52:36 15/05/2023 07:52:36 Đã trả kết quả
27 000.20.47.H35-230504-0004 1 NGUYỄN VĂN LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:13:24 05/05/2023 08:13:24 Đã trả kết quả
28 000.20.47.H35-230509-0001 1 CHANG A PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:20:20 12/05/2023 15:20:20 Đã trả kết quả
29 000.20.47.H35-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:11:51 11/05/2023 08:11:51 Đã trả kết quả
30 000.20.47.H35-230511-0004 1 TRẦN THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:13:02 12/05/2023 07:13:02 Đã trả kết quả
31 000.20.47.H35-230512-0012 1 LÒ THỊ ƯỚNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:50:38 15/05/2023 07:50:38 Đã trả kết quả
32 000.20.47.H35-230510-0007 1 LÒ VĂN ĐỈA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:41:14 11/05/2023 08:41:14 Đã trả kết quả
33 000.20.47.H35-230511-0005 1 TRẦN THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:12:46 12/05/2023 07:12:46 Đã trả kết quả
34 000.20.47.H35-230523-0004 1 LÒ VĂN CHÁI Thủ tục đăng ký khai tử 23/05/2023 16:48:05 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.20.47.H35-230516-0003 1 QUÀNG VĂN CHỈNH Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:52:40 19/05/2023 09:52:40 Đã trả kết quả
36 000.20.47.H35-230512-0004 1 LÒ THỊ THINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:52:24 15/05/2023 07:52:24 Đã trả kết quả
37 000.20.47.H35-230522-0006 1 LÒ THỊ NIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:15:49 23/05/2023 08:15:49 Đã trả kết quả
38 000.20.47.H35-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:11:35 11/05/2023 08:11:35 Đã trả kết quả
39 000.20.47.H35-230504-0005 1 NGUYỄN VĂN LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:13:09 05/05/2023 08:13:09 Đã trả kết quả
40 000.20.47.H35-230504-0007 1 NGUYỄN VĂN LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:12:42 05/05/2023 08:12:42 Đã trả kết quả
41 000.20.47.H35-230512-0008 1 LỪ VĂN HẠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:51:33 15/05/2023 07:51:33 Đã trả kết quả
42 000.20.47.H35-230511-0006 1 TRẦN THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:12:32 12/05/2023 07:12:32 Đã trả kết quả
43 000.20.47.H35-230511-0009 1 LÒ THỊ DÂU Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 16:21:43 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 000.20.47.H35-230512-0010 1 LÙ VĂN CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:51:09 15/05/2023 07:51:09 Đã trả kết quả
45 000.20.47.H35-230511-0002 1 BÙI THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:13:47 12/05/2023 07:13:47 Đã trả kết quả
46 000.20.47.H35-230512-0001 1 VÌ VĂN SỚM Thủ tục đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:53:00 15/05/2023 07:53:00 Đã trả kết quả
47 000.20.47.H35-230516-0002 1 CỨ A LY Thủ tục đăng ký khai tử 16/05/2023 09:53:07 18/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 000.20.47.H35-230524-0002 1 LÒ VĂN DỌN Thủ tục đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 15:18:45 29/05/2023 15:18:45 Đã trả kết quả
49 000.20.47.H35-230522-0001 1 CÀ THỊ PHƯỚNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 10:29:32 25/05/2023 10:29:32 Đã trả kết quả
50 000.20.47.H35-230522-0005 1 LÙ THỊ KHỚNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:16:03 23/05/2023 08:16:03 Đã trả kết quả
51 000.20.47.H35-230524-0009 1 LÙ THỊ KHÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:27:56 25/05/2023 16:27:56 Đã trả kết quả
52 000.20.47.H35-230524-0003 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:29:10 25/05/2023 16:29:10 Đã trả kết quả
53 000.20.47.H35-230524-0010 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:27:44 25/05/2023 16:27:44 Đã trả kết quả
54 000.20.47.H35-230522-0002 1 LÒ THỊ HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:16:42 23/05/2023 08:16:42 Đã trả kết quả
55 000.20.47.H35-230512-0005 1 LÒ THỊ THINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:52:09 15/05/2023 07:52:09 Đã trả kết quả
56 000.20.47.H35-230510-0008 1 LÒ THỊ BÍNH Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:59:27 15/05/2023 15:59:27 Đã trả kết quả
57 000.20.47.H35-230504-0009 1 NGUYỄN VĂN LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:12:02 05/05/2023 08:12:02 Đã trả kết quả
58 000.20.47.H35-230509-0003 1 LÒ THỊ SƯỞI Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:19:44 12/05/2023 15:19:44 Đã trả kết quả
59 000.20.47.H35-230504-0006 1 NGUYỄN THỊ HẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:12:55 05/05/2023 08:12:55 Đã trả kết quả
60 000.20.47.H35-230509-0002 1 LÙ VĂN CHÁI Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:20:01 12/05/2023 15:20:01 Đã trả kết quả
61 000.20.47.H35-230510-0002 1 NGUYỂN XUÂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:12:10 11/05/2023 08:12:10 Đã trả kết quả
62 000.20.47.H35-230512-0006 1 BÙI VĂN KHỞI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:51:46 15/05/2023 07:51:46 Đã trả kết quả
63 000.20.47.H35-230512-0009 1 LÙ VĂN CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:51:21 15/05/2023 07:51:21 Đã trả kết quả
64 000.20.47.H35-230504-0003 1 LÒ VĂN NHẪN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:13:37 05/05/2023 08:13:37 Đã trả kết quả
65 000.20.47.H35-230512-0013 1 VÀNG THỊ GƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:50:24 15/05/2023 07:50:24 Đã trả kết quả
66 000.20.47.H35-230504-0001 1 LÒ VĂN HẠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:14:08 05/05/2023 08:14:08 Đã trả kết quả
67 000.20.47.H35-230510-0006 1 HOÀNG KIM ĐỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:11:02 11/05/2023 08:11:02 Đã trả kết quả
68 000.20.47.H35-230512-0011 1 CÀ VĂN XANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:50:58 15/05/2023 07:50:58 Đã trả kết quả
69 000.20.47.H35-230512-0002 1 VÀNG THỊ SỢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:52:47 15/05/2023 07:52:47 Đã trả kết quả
70 000.20.47.H35-230524-0012 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:27:20 25/05/2023 16:27:20 Đã trả kết quả
71 000.20.47.H35-230524-0001 1 CHANG A TỦA Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:27:42 29/05/2023 14:27:42 Đã trả kết quả
72 000.20.47.H35-230524-0017 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:26:17 25/05/2023 16:26:17 Đã trả kết quả
73 000.20.47.H35-230522-0004 1 QUÀNG VĂN OAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 10:16:16 23/05/2023 08:16:16 Đã trả kết quả
74 000.20.47.H35-230523-0001 1 QUÀNG VĂN OAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 09:16:53 24/05/2023 07:16:53 Đã trả kết quả
75 000.20.47.H35-230523-0002 1 LÙ THỊ KHỚNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 09:16:41 24/05/2023 07:16:41 Đã trả kết quả
76 000.20.47.H35-230524-0015 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:26:42 25/05/2023 16:26:42 Đã trả kết quả
77 000.20.47.H35-230524-0007 1 LÙ THỊ KHÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:28:22 25/05/2023 16:28:22 Đã trả kết quả
78 000.20.47.H35-230524-0005 1 NGUYỄN XUÂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:28:47 25/05/2023 16:28:47 Đã trả kết quả
79 000.20.47.H35-230516-0001 1 VÀNG THỊ NGƠI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:53:24 19/05/2023 09:53:24 Đã trả kết quả