DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Phăng Sô Lin
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.47.H35-230505-0008 1 LÒ THỊ KHƯƠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:22:38 08/05/2023 14:22:38 Đã trả kết quả
2 000.07.47.H35-230523-0001 1 CHẺO PÁO MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:28:01 26/05/2023 09:28:01 Đã trả kết quả
3 000.07.47.H35-230509-0001 1 TẨN THỊ THU ĐÔNG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 15:03:39 06/06/2023 15:03:39 Đã trả kết quả
4 000.07.47.H35-230519-0001 1 TẨN MÝ CHÀI Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 19/05/2023 15:05:31 24/05/2023 15:05:31 Đã trả kết quả
5 000.07.47.H35-230518-0001 1 TẨN MÝ LÚN Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 18/05/2023 09:05:36 23/05/2023 09:05:36 Đã trả kết quả
6 000.07.47.H35-230515-0001 1 PHÀN THỊ SÍA Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 15/05/2023 10:46:22 22/05/2023 10:46:22 Đã trả kết quả
7 000.07.47.H35-230505-0002 1 TẨN SUN MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:43:53 10/05/2023 10:43:53 Đã trả kết quả
8 000.07.47.H35-230505-0007 1 PHẠM THỊ TUYẾT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:23:10 08/05/2023 14:23:10 Đã trả kết quả
9 000.07.47.H35-230510-0001 1 TẨN A PÀ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 10/05/2023 10:30:17 07/06/2023 10:30:17 Đã trả kết quả
10 000.07.47.H35-230522-0004 1 SÙNG A TỦA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 15:33:04 23/05/2023 13:33:04 Đã trả kết quả
11 000.07.47.H35-230522-0001 1 CHẺO A SAN Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 22/05/2023 10:37:05 25/05/2023 10:37:05 Đã trả kết quả
12 000.07.47.H35-230517-0001 1 TẨN A MÌN Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 14:28:22 18/05/2023 07:28:22 Đã trả kết quả
13 000.07.47.H35-230523-0010 1 TẨN A DAO Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:56:18 24/05/2023 10:56:18 Đã trả kết quả
14 000.07.47.H35-230523-0003 1 CHẺO XOANG MẨY Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:18:00 24/05/2023 08:18:00 Đã trả kết quả
15 000.07.47.H35-230523-0004 1 CHEO XOANG MẨY Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:14:48 24/05/2023 08:14:48 Đã trả kết quả
16 000.07.47.H35-230510-0003 1 GIÀNG THỊ CANG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 10/05/2023 10:27:58 07/06/2023 10:27:58 Đã trả kết quả
17 000.07.47.H35-230505-0004 1 PHỒNG MÝ LƯU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:57:05 10/05/2023 10:57:05 Đã trả kết quả
18 000.07.47.H35-230505-0005 1 LƯƠNG VĂN LONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:41:37 08/05/2023 13:41:37 Đã trả kết quả
19 000.07.47.H35-230505-0006 1 PHẠM THỊ TUYẾT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:38:55 08/05/2023 13:38:55 Đã trả kết quả
20 000.07.47.H35-230508-0003 1 TẨN NGẢI SƠN Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 08/05/2023 15:45:53 05/06/2023 15:45:53 Đã trả kết quả
21 000.07.47.H35-230512-0001 1 TẢN MÝ LAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:16:59 17/05/2023 09:16:59 Đã trả kết quả
22 000.07.47.H35-230515-0002 1 SÙNG A CHÁ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 15/05/2023 10:58:24 22/05/2023 10:58:24 Đã trả kết quả
23 000.07.47.H35-230518-0002 1 PHÀN THỊ SÍA Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:16:20 18/05/2023 15:16:20 Đã trả kết quả
24 000.07.47.H35-230518-0003 1 CHEO MÝ GẤN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:30:40 18/05/2023 15:30:40 Đã trả kết quả
25 000.07.47.H35-230522-0002 1 CHẺO A SƠN Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 22/05/2023 10:49:35 25/05/2023 10:49:35 Đã trả kết quả
26 000.07.47.H35-230526-0004 1 LẦU A VÕ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:17:39 29/05/2023 08:17:39 Đã trả kết quả
27 000.07.47.H35-230526-0005 1 LÊ THỊ BÍCH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:16:05 29/05/2023 08:16:05 Đã trả kết quả
28 000.07.47.H35-230526-0003 1 TẨN DIỂN PHÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:19:28 29/05/2023 08:19:28 Đã trả kết quả
29 000.07.47.H35-230526-0007 1 SÙNG THỊ DỤA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 15:56:15 31/05/2023 15:56:15 Đã trả kết quả
30 000.07.47.H35-230526-0002 1 TẨN DIỀN PHÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:21:07 29/05/2023 08:21:07 Đã trả kết quả
31 000.07.47.H35-230505-0001 1 TẨN MẨY OAN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:39:07 15/05/2023 10:39:07 Đã trả kết quả
32 000.07.47.H35-230510-0004 1 TẨN A MÌN Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:24:36 11/05/2023 08:24:36 Đã trả kết quả
33 000.07.47.H35-230505-0009 1 LÒ THỊ KHƯƠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:21:09 08/05/2023 14:21:09 Đã trả kết quả
34 000.07.47.H35-230510-0002 1 TẨN MÝ SUN Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 10:28:49 11/05/2023 08:28:49 Đã trả kết quả
35 000.07.47.H35-230522-0003 1 SÙNG A PHÍA Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 22/05/2023 14:03:56 25/05/2023 14:03:56 Đã trả kết quả
36 000.07.47.H35-230518-0004 1 PHÀN THỊ SÍA Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 18/05/2023 09:53:39 23/05/2023 09:53:39 Đã trả kết quả
37 000.07.47.H35-230526-0001 1 TẨN A PHẤY Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 26/05/2023 08:42:45 26/05/2023 13:42:45 Đã trả kết quả
38 000.07.47.H35-230523-0005 1 TẨN A ĐẠI Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:07:57 24/05/2023 08:07:57 Đã trả kết quả
39 000.07.47.H35-230523-0009 1 TẨN A PHÀN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:57:32 24/05/2023 10:57:32 Đã trả kết quả
40 000.07.47.H35-230523-0002 1 TẨN A VẢI Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:22:51 24/05/2023 11:22:51 Đã trả kết quả
41 000.07.47.H35-230505-0003 1 TẨN U MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:49:30 10/05/2023 10:49:30 Đã trả kết quả
42 000.07.47.H35-230529-0001 1 TẨN MÝ CHẢN Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:28:31 29/05/2023 15:28:31 Đã trả kết quả
43 000.07.47.H35-230511-0001 1 VŨ ANH TUẤN Thủ tục đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 15:41:24 16/05/2023 15:41:24 Đã trả kết quả
44 000.07.47.H35-230508-0001 1 TẨN VẢI SƠN Thủ tục đăng ký khai tử 08/05/2023 14:55:26 09/05/2023 07:55:26 Đã trả kết quả