DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND xã Phăng Sô Lin
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.47.H35-230508-0002 1 TẨN NGẢI SƠN Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 08/05/2023 15:46:51 05/06/2023 15:46:51 Đã hủy