DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Tả Ngảo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.47.H35-230518-0001 1 SÙNG A GIÀNG Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 18/05/2023 09:32:13 05/07/2023 09:32:13 Đang xử lý
2 000.12.47.H35-230526-0001 1 SÙNG A TÁ Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 26/05/2023 15:46:55 13/07/2023 15:46:55 Đang xử lý