DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Tả Phìn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.47.H35-230505-0001 1 PHÙNG U MẨY Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 05/05/2023 15:01:45 02/06/2023 15:01:45 Đã trả kết quả
2 000.09.47.H35-230525-0001 1 TẨN A BÌNH Thủ tục đăng ký kết hôn 25/05/2023 09:32:45 26/05/2023 07:32:45 Đã trả kết quả
3 000.09.47.H35-230509-0001 1 LÝ THỊ PÀNG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 10:33:58 06/06/2023 10:33:58 Đã trả kết quả
4 000.09.47.H35-230522-0003 1 THÀO A SỬ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 22/05/2023 16:04:37 19/06/2023 16:04:37 Đã trả kết quả
5 000.09.47.H35-230522-0001 1 THÀO A SỬ Thủ tục đăng ký kết hôn 22/05/2023 14:50:28 23/05/2023 10:50:28 Đã trả kết quả
6 000.09.47.H35-230522-0008 1 THÀO A SỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:59:59 23/05/2023 14:59:59 Đã trả kết quả
7 000.09.47.H35-230526-0002 1 LIỀU A VỪ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 09:41:35 23/06/2023 09:41:35 Đã trả kết quả
8 000.09.47.H35-230526-0003 1 SÙNG A SÚA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 09:41:06 31/05/2023 09:41:06 Đã trả kết quả
9 000.09.47.H35-230526-0001 1 TẨN XÍA PHẤY Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:33:04 31/05/2023 08:33:04 Đã trả kết quả
10 000.09.47.H35-230505-0002 1 TẨN SÀI PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 05/05/2023 16:34:51 12/05/2023 16:34:51 Đã trả kết quả
11 000.09.47.H35-230509-0002 1 THAO A DANH Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 10/05/2023 14:53:52 11/05/2023 08:53:52 Đã trả kết quả
12 000.09.47.H35-230511-0001 1 TẨN A SAN Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 11/05/2023 16:08:05 18/05/2023 16:08:05 Đã trả kết quả