DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Tả Phìn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.47.H35-230425-0009 1 CHẺO TIẾN PHÚC Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/04/2023 17:40:12 05/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.09.47.H35-230425-0008 1 CHẺO MÝ GHẾN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 17:03:30 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 000.09.47.H35-230425-0004 1 CHẺO MÝ SẾNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 17:05:08 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
4 000.09.47.H35-230425-0001 1 TẨN LA U Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:34:53 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
5 000.09.47.H35-230425-0005 1 TẨN TÔNG MÌN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 17:04:35 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 000.09.47.H35-230425-0006 1 CHEO DIÊU MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 17:04:17 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
7 000.09.47.H35-230425-0007 1 VÀNG A SANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 17:03:54 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý