DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Phìn Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.47.H35-230425-0033 1 HẠNG A HẠNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:00 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.05.47.H35-230425-0010 1 VÀNG A TÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:51 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.05.47.H35-230425-0042 1 VÀNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:10 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.05.47.H35-230425-0026 1 HẠNG A THỌ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.05.47.H35-230425-0020 1 VỪ A HÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:54 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.05.47.H35-230425-0009 1 VÀNG A THỀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:20 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.05.47.H35-230425-0008 1 VÀNG THỊ CHỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:40 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.05.47.H35-230425-0023 1 SÙNG A DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:42 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.05.47.H35-230425-0021 1 MÁ A LỒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:36 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.05.47.H35-230425-0017 1 THÀO A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:44 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.05.47.H35-230425-0002 1 VỪ A SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 08:56:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.05.47.H35-230425-0044 1 VỪ A SÚA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.05.47.H35-230425-0051 1 VÀNG THỊ SẦU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:25:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.05.47.H35-230425-0049 1 SÙNG THỊ LIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:27:22 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.05.47.H35-230425-0048 1 GIÀNG THỊ BÀO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:27:43 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.05.47.H35-230425-0040 1 LÙ A VINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:46 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.05.47.H35-230425-0039 1 LÝ A CÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.05.47.H35-230425-0037 1 LÝ A DẾ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:43 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.05.47.H35-230425-0050 1 VỪ THỊ GIÔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:26:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.05.47.H35-230425-0038 1 LÝ A DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:20 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.05.47.H35-230425-0028 1 VỪ A LIÊU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:05 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.05.47.H35-230425-0024 1 THÀO A PHỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.05.47.H35-230425-0014 1 GIÀNG THỊ MANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:23 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.05.47.H35-230425-0032 1 GIÀNG A CHÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:19 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.05.47.H35-230425-0018 1 VỪ A SANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.05.47.H35-230425-0022 1 VÀNG THỊ DỦA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:14 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.05.47.H35-230425-0012 1 GIÀNG A CỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:15 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.05.47.H35-230425-0007 1 GIÀNG THỊ SÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.05.47.H35-230425-0035 1 LÝ THỊ XÍA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:17 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.05.47.H35-230425-0036 1 LÝ A SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.05.47.H35-230425-0011 1 VÀNG A HÙA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:32 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.05.47.H35-230425-0031 1 LÝ A VẦN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:35 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.05.47.H35-230425-0015 1 HẠNG THỊ LỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:02 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.05.47.H35-230425-0029 1 LÝ A KÍA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:33:40 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.05.47.H35-230425-0030 1 LÝ A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:56 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.05.47.H35-230425-0019 1 VỪ A VÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:08 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.05.47.H35-230425-0004 1 LÙ A THI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:41:32 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.05.47.H35-230425-0045 1 VỪ A ĐINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:39 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.05.47.H35-230425-0047 1 THÀO THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:05 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 000.05.47.H35-230425-0034 1 HẠNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:44 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 000.05.47.H35-230425-0025 1 LÝ A DỐNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:01 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 000.05.47.H35-230425-0041 1 VỪ A HOÀN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:24 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 000.05.47.H35-230425-0006 1 LÝ A LONG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:41:16 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 000.05.47.H35-230425-0046 1 VỪ A TIẾN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:25 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 000.05.47.H35-230425-0013 1 LẦU THỊ DÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:48 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 000.05.47.H35-230425-0027 1 VỪ A LIÊU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:27 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 000.05.47.H35-230522-0002 1 VỪ A CHỚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:54:59 22/05/2023 16:54:59 Đã trả kết quả
48 000.05.47.H35-230516-0002 1 LÝ THỊ SI Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 16/05/2023 09:55:22 19/05/2023 09:55:22 Đã trả kết quả
49 000.05.47.H35-230518-0002 1 VỪ A PHỨ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 18/05/2023 10:33:12 23/05/2023 10:33:12 Đã trả kết quả
50 000.05.47.H35-230522-0001 1 VỪ A CHỚ Thủ tục đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 08:55:57 25/05/2023 08:55:57 Đã trả kết quả
51 000.05.47.H35-230523-0002 1 THÀO MINH Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:05:50 24/05/2023 08:05:50 Đã trả kết quả
52 000.05.47.H35-230523-0001 1 TRẦN NHƯ TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 15:07:08 24/05/2023 08:07:08 Đã trả kết quả
53 000.05.47.H35-230519-0002 1 LÝ A CHI Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 19/05/2023 09:06:26 16/06/2023 09:06:26 Đã trả kết quả
54 000.05.47.H35-230518-0003 1 VỪ A DẾCH Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:32:58 19/05/2023 09:32:58 Đã trả kết quả
55 000.05.47.H35-230519-0001 1 HẠNG A CÔNG Thủ tục đăng ký khai tử 19/05/2023 08:14:01 19/05/2023 16:14:01 Đã trả kết quả
56 000.05.47.H35-230512-0001 1 LÝ THỊ SI Thủ tục đăng ký kết hôn 12/05/2023 10:32:26 15/05/2023 08:32:26 Đã trả kết quả
57 000.05.47.H35-230512-0002 1 HẦU THỊ CHÚA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 12/05/2023 10:31:45 09/06/2023 10:31:45 Đã trả kết quả
58 000.05.47.H35-230516-0001 1 VỪ A SÁU Thủ tục đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 08:50:19 19/05/2023 08:50:19 Đã trả kết quả
59 000.05.47.H35-230508-0003 1 GIÀNG THỊ HẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:04:54 09/05/2023 08:04:54 Đã trả kết quả
60 000.05.47.H35-230515-0001 1 VỪ THỊ DUNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:33:34 18/05/2023 14:33:34 Đã trả kết quả
61 000.05.47.H35-230504-0002 1 TẠ VĂN TRÁNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 15:12:49 05/05/2023 08:12:49 Đã trả kết quả
62 000.05.47.H35-230504-0001 1 GIÀNG THỊ DUA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:31:30 09/05/2023 09:31:30 Đã trả kết quả
63 000.05.47.H35-230508-0002 1 VỪ A CÔNG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 08/05/2023 09:04:46 05/06/2023 09:04:46 Đã trả kết quả
64 000.05.47.H35-230509-0001 1 NGUYỄN THANH ĐỊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 14:59:32 10/05/2023 10:59:32 Đã trả kết quả
65 000.05.47.H35-230516-0003 1 VỪ A GIÀNG Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 16/05/2023 15:01:48 17/05/2023 09:01:48 Đã trả kết quả
66 000.05.47.H35-230518-0001 1 VỪ A THỎ Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:26:14 18/05/2023 14:26:14 Đã trả kết quả
67 000.05.47.H35-230523-0003 1 LẦU A MINH Thủ tục đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 15:06:20 26/05/2023 15:06:20 Đã trả kết quả
68 000.05.47.H35-230508-0001 1 VỪ A CÔNG Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:05:21 09/05/2023 07:05:21 Đã trả kết quả