DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Phìn Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.47.H35-230522-0002 1 VỪ A CHỚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:54:59 22/05/2023 16:54:59 Đã trả kết quả
2 000.05.47.H35-230516-0002 1 LÝ THỊ SI Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 16/05/2023 09:55:22 19/05/2023 09:55:22 Đã trả kết quả
3 000.05.47.H35-230524-0001 1 VỪ A TÌNH Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 24/05/2023 09:32:16 21/06/2023 09:32:16 Đang xử lý
4 000.05.47.H35-230518-0002 1 VỪ A PHỨ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 18/05/2023 10:33:12 23/05/2023 10:33:12 Đã trả kết quả
5 000.05.47.H35-230522-0001 1 VỪ A CHỚ Thủ tục đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 08:55:57 25/05/2023 08:55:57 Đã trả kết quả
6 000.05.47.H35-230523-0002 1 THÀO MINH Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:05:50 24/05/2023 08:05:50 Đã trả kết quả
7 000.05.47.H35-230523-0001 1 TRẦN NHƯ TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 15:07:08 24/05/2023 08:07:08 Đã trả kết quả
8 000.05.47.H35-230519-0002 1 LÝ A CHI Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 19/05/2023 09:06:26 16/06/2023 09:06:26 Đã trả kết quả
9 000.05.47.H35-230518-0003 1 VỪ A DẾCH Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:32:58 19/05/2023 09:32:58 Đã trả kết quả
10 000.05.47.H35-230519-0001 1 HẠNG A CÔNG Thủ tục đăng ký khai tử 19/05/2023 08:14:01 19/05/2023 16:14:01 Đã trả kết quả
11 000.05.47.H35-230512-0001 1 LÝ THỊ SI Thủ tục đăng ký kết hôn 12/05/2023 10:32:26 15/05/2023 08:32:26 Đã trả kết quả
12 000.05.47.H35-230512-0002 1 HẦU THỊ CHÚA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 12/05/2023 10:31:45 09/06/2023 10:31:45 Đã trả kết quả
13 000.05.47.H35-230516-0001 1 VỪ A SÁU Thủ tục đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 08:50:19 19/05/2023 08:50:19 Đã trả kết quả
14 000.05.47.H35-230508-0003 1 GIÀNG THỊ HẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:04:54 09/05/2023 08:04:54 Đã trả kết quả
15 000.05.47.H35-230515-0001 1 VỪ THỊ DUNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:33:34 18/05/2023 14:33:34 Đã trả kết quả
16 000.05.47.H35-230504-0002 1 TẠ VĂN TRÁNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 15:12:49 05/05/2023 08:12:49 Đã trả kết quả
17 000.05.47.H35-230504-0001 1 GIÀNG THỊ DUA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:31:30 09/05/2023 09:31:30 Đã trả kết quả
18 000.05.47.H35-230508-0002 1 VỪ A CÔNG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 08/05/2023 09:04:46 05/06/2023 09:04:46 Đã trả kết quả
19 000.05.47.H35-230509-0001 1 NGUYỄN THANH ĐỊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 14:59:32 10/05/2023 10:59:32 Đã trả kết quả
20 000.05.47.H35-230516-0003 1 VỪ A GIÀNG Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 16/05/2023 15:01:48 17/05/2023 09:01:48 Đã trả kết quả
21 000.05.47.H35-230518-0001 1 VỪ A THỎ Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:26:14 18/05/2023 14:26:14 Đã trả kết quả
22 000.05.47.H35-230523-0003 1 LẦU A MINH Thủ tục đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 15:06:20 26/05/2023 15:06:20 Đã trả kết quả
23 000.05.47.H35-230508-0001 1 VỪ A CÔNG Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:05:21 09/05/2023 07:05:21 Đã trả kết quả