DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Phìn Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.47.H35-230425-0033 1 HẠNG A HẠNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:00 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.05.47.H35-230425-0010 1 VÀNG A TÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:51 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.05.47.H35-230425-0042 1 VÀNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:10 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.05.47.H35-230425-0026 1 HẠNG A THỌ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.05.47.H35-230425-0020 1 VỪ A HÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:54 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.05.47.H35-230425-0009 1 VÀNG A THỀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:20 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.05.47.H35-230425-0008 1 VÀNG THỊ CHỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:40 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.05.47.H35-230425-0023 1 SÙNG A DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:42 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.05.47.H35-230425-0021 1 MÁ A LỒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:36 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.05.47.H35-230425-0017 1 THÀO A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:44 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.05.47.H35-230425-0002 1 VỪ A SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 08:56:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.05.47.H35-230425-0044 1 VỪ A SÚA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.05.47.H35-230425-0051 1 VÀNG THỊ SẦU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:25:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.05.47.H35-230425-0049 1 SÙNG THỊ LIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:27:22 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.05.47.H35-230425-0048 1 GIÀNG THỊ BÀO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:27:43 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.05.47.H35-230425-0040 1 LÙ A VINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:46 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.05.47.H35-230425-0039 1 LÝ A CÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.05.47.H35-230425-0037 1 LÝ A DẾ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:43 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.05.47.H35-230425-0050 1 VỪ THỊ GIÔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:26:45 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.05.47.H35-230425-0038 1 LÝ A DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:30:20 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.05.47.H35-230425-0028 1 VỪ A LIÊU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:05 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.05.47.H35-230425-0024 1 THÀO A PHỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.05.47.H35-230425-0014 1 GIÀNG THỊ MANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:23 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.05.47.H35-230425-0032 1 GIÀNG A CHÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:19 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.05.47.H35-230425-0018 1 VỪ A SANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.05.47.H35-230425-0022 1 VÀNG THỊ DỦA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:36:14 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.05.47.H35-230425-0012 1 GIÀNG A CỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:15 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.05.47.H35-230425-0007 1 GIÀNG THỊ SÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:40:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.05.47.H35-230425-0035 1 LÝ THỊ XÍA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:17 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.05.47.H35-230425-0036 1 LÝ A SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.05.47.H35-230425-0011 1 VÀNG A HÙA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:39:32 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.05.47.H35-230425-0031 1 LÝ A VẦN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:35 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.05.47.H35-230425-0015 1 HẠNG THỊ LỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:02 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.05.47.H35-230425-0029 1 LÝ A KÍA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:33:40 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.05.47.H35-230425-0030 1 LÝ A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:56 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.05.47.H35-230425-0019 1 VỪ A VÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:37:08 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.05.47.H35-230425-0004 1 LÙ A THI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:41:32 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.05.47.H35-230425-0045 1 VỪ A ĐINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:39 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.05.47.H35-230425-0047 1 THÀO THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:05 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 000.05.47.H35-230425-0034 1 HẠNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:31:44 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 000.05.47.H35-230425-0025 1 LÝ A DỐNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:35:01 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 000.05.47.H35-230425-0041 1 VỪ A HOÀN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:29:24 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 000.05.47.H35-230425-0006 1 LÝ A LONG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:41:16 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 000.05.47.H35-230425-0046 1 VỪ A TIẾN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:28:25 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 000.05.47.H35-230425-0013 1 LẦU THỊ DÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:38:48 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 000.05.47.H35-230425-0027 1 VỪ A LIÊU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:34:27 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả