DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Bản Bo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.43.H35-230425-0001 1 HOÀNG ĐÌNH TÊ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 15:08:07 30/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.05.43.H35-230525-0001 1 PHẠM THỊ THÚ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/05/2023 10:58:41 01/06/2023 10:58:41 Đang xử lý
3 000.05.43.H35-230517-0001 1 TRẦN THỊ HUỆ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:13:35 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
4 000.05.43.H35-230510-0004 1 TÒNG THỊ THÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:07:54 09/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
5 000.05.43.H35-230510-0003 1 TÒNG THỊ THÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:08:07 09/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 000.05.43.H35-230504-0001 1 LÒ THỊ PIN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:13:16 05/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
7 000.05.43.H35-230510-0002 1 TÒNG VĂN THÁI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:08:20 09/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
8 000.05.43.H35-230505-0001 1 LƯỜNG THỊ PĂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 08:08:50 06/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
9 000.05.43.H35-230510-0001 1 PHẠM THỊ DUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:35:55 10/05/2023 15:35:55 Đã trả kết quả
10 000.05.43.H35-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ BÉ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:21:12 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý