DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Bản Giang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.43.H35-220629-0002 1 LÙ CHIN PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/06/2022 15:05:25 29/07/2022 17:30:00 Đang xử lý