DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN THÁNG 05 UBND xã Bản Giang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.43.H35-230505-0001 1 TRẦN THỊ CHIẾN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:00:39 10/05/2023 15:00:39 Đã trả kết quả
2 000.11.49.H35-230510-0001 1 VÀNG VĂN THĂNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 09:31:08 17/05/2023 09:31:08 Đã trả lại dân
3 000.00.11.H35-230405-0047 1 CHÂU A ÉN Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 05/04/2023 17:12:38 10/05/2023 17:12:38 Đã trả lại dân