DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Bản Giang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.43.H35-230510-0001 1 LÌU THỊ HÒA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 14:30:11 15/05/2023 14:30:11 Đã trả kết quả
2 000.09.43.H35-230505-0001 1 TRẦN THỊ CHIẾN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:00:39 10/05/2023 15:00:39 Đã trả kết quả