DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Bản Hon
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.43.H35-230519-0005 1 TAO THỊ GIỌT Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 14:41:42 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.08.43.H35-230523-0002 1 TAO VĂN ÚN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 23/05/2023 09:50:48 23/05/2023 15:50:48 Đã trả kết quả
3 000.08.43.H35-230519-0004 1 HÀNG THỊ DÀI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 14:42:12 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.08.43.H35-230519-0003 1 LÝ A MÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 14:43:32 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.08.43.H35-230519-0002 1 LÝ A PHỀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 14:43:52 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.08.43.H35-230523-0001 1 TAO VĂN PẦU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 23/05/2023 09:23:56 13/06/2023 09:23:56 Đã trả kết quả
7 000.08.43.H35-230519-0001 1 TAO VĂN PHẮT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 14:44:17 26/05/2023 14:44:17 Đã trả kết quả