DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Bình Lư
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.43.H35-230424-0001 1 TAO VĂN ĐIẾNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 14:22:15 29/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.03.43.H35-230523-0001 1 LÒ VĂN DIẾN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 23/05/2023 09:39:08 30/05/2023 09:39:08 Đã trả kết quả
3 000.03.43.H35-230519-0001 1 LÒ THỊ NHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:20:02 22/05/2023 08:20:02 Đã trả kết quả