DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Giang Ma
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.43.H35-230510-0001 1 LÝ THỊ NÁO Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 16:49:34 15/05/2023 16:49:34 Đã trả kết quả
2 000.11.43.H35-230510-0002 1 LÝ THỊ NÁO Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 16:52:34 15/05/2023 16:52:34 Đã trả kết quả
3 000.11.43.H35-230525-0001 1 LÝ A TẢI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 14:07:14 30/05/2023 14:07:14 Đã trả kết quả
4 000.11.43.H35-230509-0001 1 VÀNG THỊ PÀNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:56:48 12/05/2023 10:56:48 Đã trả kết quả
5 000.11.43.H35-230511-0001 1 GIÀNG A KHOA Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:03:09 16/05/2023 15:03:09 Đã trả kết quả
6 000.11.43.H35-230511-0002 1 SÙNG THỊ VANG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 17:09:12 16/05/2023 17:09:12 Đã trả kết quả
7 000.11.43.H35-230510-0003 1 LÝ THỊ NÁO Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 16:55:59 15/05/2023 16:55:59 Đã trả kết quả
8 000.11.43.H35-230517-0001 1 GIÀNG A CHÁNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 16:02:07 18/05/2023 09:02:07 Đã trả kết quả