DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Hồ Thầu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.43.H35-230515-0001 1 LÝ A ĐÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:24:30 16/05/2023 07:24:30 Đã trả kết quả
2 000.10.43.H35-230524-0002 1 PHÀN A LỦ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:30:05 25/05/2023 07:30:05 Đã trả kết quả
3 000.10.43.H35-230509-0001 1 TẨN HIẾU TEM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 08:37:33 09/05/2023 16:37:33 Đã trả kết quả