DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Khun Há
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.43.H35-230403-0001 1 LÙ A SU ( PÀ XEN) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:22:11 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.07.43.H35-230403-0005 1 LÙ A SÌNH ( HÀ VÂN) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:29:00 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.07.43.H35-230403-0024 1 CỨ A TỦA ( HÀNG THỊ SUA ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:18:48 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.07.43.H35-230403-0014 1 CỨ MINH SIÊU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:19:23 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.07.43.H35-230413-0012 1 LÙ A TRANG ( LÙ CHÍ THIỆN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:13:44 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.07.43.H35-230403-0016 1 CỨ A THÔNG ( CƯ THỊ VÂN TRANG) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:25:39 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.07.43.H35-230413-0011 1 GIÀNG A SA ( GIÀNG THỊ PHƯƠNG LINH) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:14:46 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.07.43.H35-230413-0003 1 CỨ A ĐÀNG ( CỨ PHÚ QUỐC ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:17:03 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.07.43.H35-230403-0012 1 THÀO THỊ PÊNH ( SÙNG THỊ HỒNG ÁNH) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:27:20 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.07.43.H35-230413-0007 1 HÀNG THỊ CÔ ( CỨ A NAM) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:16:17 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.07.43.H35-230403-0004 1 VÀNG A MAI ( QUỐC BẢO ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:20:40 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.07.43.H35-230403-0021 1 VÀNG A TÙ ( VÀNG THỊ MỸ NGÂN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:21:51 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.07.43.H35-230403-0013 1 HÀNG THỊ KHOA ( GIÀNG A CƯỜNG) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:26:36 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.07.43.H35-230413-0009 1 CỨ THỊ CHƯ ( LÙ THỊ XA LY) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:15:42 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.07.43.H35-230403-0025 1 HÀNG A DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 16:09:05 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.07.43.H35-230413-0005 1 HÀNG A PÁO ( HÀNG THỊ HÀ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:16:53 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.07.43.H35-230403-0020 1 HÀNG A ANG ( HÀNG GIA TỔNG ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:23:31 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.07.43.H35-230403-0003 1 LÙ A PHẢNG ( HỮU ĐẠT) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:21:18 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.07.43.H35-230403-0002 1 LÙ A TRÁNG ( VĨ PHÚC ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:21:45 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.07.43.H35-230403-0006 1 HÀNG A GIAO ( HÀNG THỊ THU ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:31:10 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.07.43.H35-230403-0017 1 CỨ A HỒ ( CỨ THANH TÙNG) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:25:12 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.07.43.H35-230403-0015 1 HÀNG THỊ PAI ( HÀNG TUẤN ANH) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:26:06 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.07.43.H35-230413-0006 1 CỨ A KÝ ( CỨ MINH TIẾN) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:16:28 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.07.43.H35-230413-0001 1 SÙNG A DA ( SÙNG MINH QUÂN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:17:16 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.07.43.H35-230413-0004 1 HÀNG A DÊ ( HÀNG SƠN NHÀ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:10:24 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.07.43.H35-230413-0013 1 HÀNG THỊ CA ( HÀNG NGUYỆT LINH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:12:38 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.07.43.H35-230403-0010 1 CỨ A TU ( CỨ A THỊNH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:28:45 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.07.43.H35-230413-0002 1 LÙ A SANG ( LÙ A KIÊN) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:16:39 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.07.43.H35-230413-0010 1 CỨ A SÂU ( CỨ LINH NHI ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:15:29 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.07.43.H35-230403-0018 1 LÙ A TRANG ( LÙ THÚY NGÂN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:24:38 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.07.43.H35-230403-0011 1 HÀNG A KÝ ( HÀNG NGỌC BÍCH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:28:14 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.07.43.H35-230403-0022 1 GIÀNG A SINH ( GIÀNG THÀNH LONG ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:21:17 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.07.43.H35-230403-0007 1 HÀNG A DINH ( VÀNG A SÌNH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 12:34:36 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.07.43.H35-230413-0008 1 HÀNG THỊ CÔ ( CỨ MINH KHANG ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:16:01 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.07.43.H35-230403-0019 1 LÙ A TỦA ( LÙ PHÚC AN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:24:08 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.07.43.H35-230403-0023 1 LÙ PÁO LỬ ( CỨ THỊ PHUA ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:20:03 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.07.43.H35-230403-0009 1 LÙ A CHÌ ( LÙ MINH HOÀNG ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:29:29 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.07.43.H35-230509-0001 1 HÀNG A DINH ( VÀNG A SÌNH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 14:45:30 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.07.43.H35-230504-0001 1 TAO VĂN ÉN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 14:57:06 05/05/2023 07:57:06 Đã trả kết quả