DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Khun Há
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.43.H35-230515-0015 1 CHANG A PÁO ( CHANG THỊ THẢO VÂN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:36:22 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.07.43.H35-230515-0013 1 HÀNG A HỒNG ( HÀNG THỊ PHÚNG PHÍNH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:26:41 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.07.43.H35-230515-0008 1 VÀNG A DŨNG ( HÀNG HA NA) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:28:56 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.07.43.H35-230515-0004 1 CỨ A CU ( CỨ A HỒNG AN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:30:51 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.07.43.H35-230515-0014 1 CHANG A CHIỂNG ( CHANG THỊ LẠC LẠC ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:26:17 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.07.43.H35-230515-0010 1 GIÀNG A DUA ( GIÀNG TRUNG HIẾU ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:28:03 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.07.43.H35-230515-0012 1 HÀNG A DI ( HÀNG THỊ LY) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:27:07 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.07.43.H35-230515-0006 1 CỨ A CHINH ( CỨ THỊ LINH CHI ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:29:58 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.07.43.H35-230519-0001 1 GIÀNG A SÙNG ( LÙ THỊ SAY) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 13:55:19 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.07.43.H35-230515-0011 1 CHƯ A KHOA ( CHƯ TRUNG TÍN ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:27:36 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.07.43.H35-230515-0005 1 SÙNG THỊ GHÊNH ( CỨ A DUY ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:30:25 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.07.43.H35-230515-0009 1 HÀNG A MÌNH ( HÀNG MINH QUÝ ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:28:28 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.07.43.H35-230515-0003 1 LÙ A CHUA ( LÙ BẢO VIÊM) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:31:20 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.07.43.H35-230509-0001 1 HÀNG A DINH ( VÀNG A SÌNH ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 14:45:30 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.07.43.H35-230504-0001 1 TAO VĂN ÉN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 14:57:06 05/05/2023 07:57:06 Đã trả kết quả
16 000.07.43.H35-230515-0007 1 CỨ A CANH ( CỨ THỊ HUYỀN TRANG ) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:29:24 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.07.43.H35-230515-0002 1 CỨ A SÌNH ( CỨ A QUANG MINH) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:31:52 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả