DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Nùng Nàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.15.43.H35-220315-0001 1 THÀO A LỪ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 15/03/2022 10:48:42 22/03/2022 10:48:42 Đang xử lý
2 000.15.43.H35-220315-0002 1 SÙNG THỊ DỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/03/2022 14:19:24 14/04/2022 17:30:00 Đang xử lý