DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Nùng Nàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.15.43.H35-230525-0004 1 GIÀNG A CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:57:34 25/05/2023 16:57:34 Đã trả kết quả
2 000.15.43.H35-230525-0003 1 GIÀNG A CHỪ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 25/05/2023 08:58:13 06/06/2023 08:58:13 Đã trả kết quả
3 000.15.43.H35-230525-0001 1 SÙNG A SÌNH Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:00:41 26/05/2023 07:00:41 Đã trả kết quả
4 000.15.43.H35-230505-0003 1 HẦU THỊ CHA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:33:36 10/05/2023 09:33:36 Đã trả kết quả
5 000.15.43.H35-230523-0001 1 GIÀNG A TRÁNG Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:21:45 23/05/2023 14:21:45 Đã trả kết quả
6 000.15.43.H35-230505-0004 1 CHANG A SANG Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:31:01 05/05/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
7 000.15.43.H35-230505-0005 1 VÀNG THỊ THU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:30:16 10/05/2023 09:30:16 Đã trả kết quả
8 000.15.43.H35-230505-0008 1 GIÀNG THỊ SAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:26:00 10/05/2023 09:26:00 Đã trả kết quả
9 000.15.43.H35-230516-0002 1 HẢNG A TỦA Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:52:27 16/05/2023 16:52:27 Đã trả kết quả
10 000.15.43.H35-230505-0006 1 VÀNG A ÔNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:29:24 10/05/2023 09:29:24 Đã trả kết quả
11 000.15.43.H35-230505-0001 1 HẢNG A THINH Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:39:26 08/05/2023 07:39:26 Đã trả kết quả
12 000.15.43.H35-230505-0010 1 HẦU THỊ CHA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:25:05 10/05/2023 09:25:05 Đã trả kết quả
13 000.15.43.H35-230505-0007 1 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:26:33 15/05/2023 09:26:33 Đã trả kết quả
14 000.15.43.H35-230505-0009 1 VÀNG A ÔNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:25:30 10/05/2023 09:25:30 Đã trả kết quả
15 000.15.43.H35-230516-0001 1 THÀO A PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:53:21 16/05/2023 16:53:21 Đã trả kết quả
16 000.15.43.H35-230523-0002 1 THÀO A GIÀNG Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:18:42 24/05/2023 08:18:42 Đã trả kết quả
17 000.15.43.H35-230525-0002 1 SÙNG A SÌNH Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 25/05/2023 08:59:15 06/06/2023 08:59:15 Đã trả kết quả
18 000.15.43.H35-230505-0002 1 HẢNG A THINH Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:37:08 05/05/2023 14:37:08 Đã trả kết quả