DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nùng Nàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.15.43.H35-220315-0001 1 THÀO A LỪ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 15/03/2022 10:48:42 22/03/2022 10:48:42 Đang xử lý
2 000.15.43.H35-220315-0002 1 SÙNG THỊ DỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/03/2022 14:19:24 14/04/2022 17:30:00 Đang xử lý
3 000.15.43.H35-230308-0001 1 PHAN THỊ NHỰ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/03/2023 08:50:06 08/03/2023 16:50:06 Đã trả kết quả
4 000.15.43.H35-230308-0002 1 GIÀNG THỊ PÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/03/2023 08:49:42 08/03/2023 16:49:42 Đã trả kết quả