DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Nà Tăm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.06.43.H35-230525-0005 1 LÒ THỊ NANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 10:15:51 26/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.06.43.H35-230529-0001 1 LÒ VĂN KHĂM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 11:01:14 28/06/2023 17:30:00 Đang xử lý