DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nà Tăm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.06.43.H35-230425-0001 1 LÒ THỊ XI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:19:20 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.06.43.H35-230509-0001 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:06:56 10/05/2023 14:06:56 Đã trả kết quả
3 000.06.43.H35-230504-0001 1 LÒ VĂN SÒN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:10:28 05/05/2023 08:10:28 Đã trả kết quả
4 000.06.43.H35-230522-0006 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:36:03 23/05/2023 10:36:03 Đã trả kết quả
5 000.06.43.H35-230523-0002 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:14:34 24/05/2023 08:14:34 Đã trả kết quả
6 000.06.43.H35-230518-0014 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:13:34 19/05/2023 07:13:34 Đã trả kết quả
7 000.06.43.H35-230509-0006 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:08:14 10/05/2023 14:08:14 Đã trả kết quả
8 000.06.43.H35-230517-0007 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:35:57 18/05/2023 08:35:57 Đã trả kết quả
9 000.06.43.H35-230518-0021 1 LÒ VĂN SƠN Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:33:22 19/05/2023 07:33:22 Đã trả kết quả
10 000.06.43.H35-230525-0001 1 LÒ VĂN ÓN Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:17:22 26/05/2023 08:17:22 Đã trả kết quả
11 000.06.43.H35-230525-0002 1 LÒ VĂN SÒN Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:21:15 25/05/2023 15:21:15 Đã trả kết quả
12 000.06.43.H35-230516-0007 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:09:45 17/05/2023 11:09:45 Đã trả kết quả
13 000.06.43.H35-230515-0009 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:11:11 17/05/2023 11:11:11 Đã trả kết quả
14 000.06.43.H35-230518-0012 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:09:17 19/05/2023 07:09:17 Đã trả kết quả
15 000.06.43.H35-230518-0019 1 LÒ VĂN THẮNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:28:40 19/05/2023 07:28:40 Đã trả kết quả
16 000.06.43.H35-230516-0005 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:10:13 17/05/2023 11:10:13 Đã trả kết quả
17 000.06.43.H35-230517-0010 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:34:50 18/05/2023 08:34:50 Đã trả kết quả
18 000.06.43.H35-230518-0017 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:25:03 19/05/2023 07:25:03 Đã trả kết quả
19 000.06.43.H35-230505-0004 1 LÒ THỊ BÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 09:40:11 08/05/2023 07:40:11 Đã trả kết quả
20 000.06.43.H35-230516-0009 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:09:10 17/05/2023 11:09:10 Đã trả kết quả
21 000.06.43.H35-230505-0003 1 LÒ VĂN PHỐM Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:40:28 08/05/2023 07:40:28 Đã trả kết quả
22 000.06.43.H35-230518-0018 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:26:42 19/05/2023 07:26:42 Đã trả kết quả
23 000.06.43.H35-230522-0011 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:34:14 23/05/2023 10:34:14 Đã trả kết quả
24 000.06.43.H35-230511-0001 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 11/05/2023 14:41:29 18/05/2023 14:41:29 Đã trả kết quả
25 000.06.43.H35-230515-0002 1 LÒ VĂN PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 14:48:31 16/05/2023 10:48:31 Đã trả kết quả
26 000.06.43.H35-230522-0008 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:35:10 23/05/2023 10:35:10 Đã trả kết quả
27 000.06.43.H35-230516-0010 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:08:51 17/05/2023 11:08:51 Đã trả kết quả
28 000.06.43.H35-230522-0004 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:36:49 23/05/2023 10:36:49 Đã trả kết quả
29 000.06.43.H35-230523-0001 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:14:50 24/05/2023 08:14:50 Đã trả kết quả
30 000.06.43.H35-230517-0002 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:37:32 18/05/2023 08:37:32 Đã trả kết quả
31 000.06.43.H35-230518-0009 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:03:34 19/05/2023 07:03:34 Đã trả kết quả
32 000.06.43.H35-230517-0008 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:35:26 18/05/2023 08:35:26 Đã trả kết quả
33 000.06.43.H35-230523-0003 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:14:14 24/05/2023 08:14:14 Đã trả kết quả
34 000.06.43.H35-230518-0001 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:36:17 18/05/2023 16:36:17 Đã trả kết quả
35 000.06.43.H35-230517-0005 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:36:36 18/05/2023 08:36:36 Đã trả kết quả
36 000.06.43.H35-230517-0004 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:36:54 18/05/2023 08:36:54 Đã trả kết quả
37 000.06.43.H35-230522-0010 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:34:32 23/05/2023 10:34:32 Đã trả kết quả
38 000.06.43.H35-230517-0012 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:34:15 18/05/2023 08:34:15 Đã trả kết quả
39 000.06.43.H35-230517-0001 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:37:54 18/05/2023 08:37:54 Đã trả kết quả
40 000.06.43.H35-230522-0012 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:33:52 23/05/2023 10:33:52 Đã trả kết quả
41 000.06.43.H35-230517-0006 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:36:16 18/05/2023 08:36:16 Đã trả kết quả
42 000.06.43.H35-230518-0008 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:02:17 19/05/2023 07:02:17 Đã trả kết quả
43 000.06.43.H35-230505-0002 1 LÒ VĂN ÓN Thủ tục đăng ký khai tử 05/05/2023 09:41:34 08/05/2023 07:41:34 Đã trả kết quả
44 000.06.43.H35-230505-0001 1 SÍ THỊ THI Thủ tục đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 09:42:01 10/05/2023 09:42:01 Đã trả kết quả
45 000.06.43.H35-230518-0022 1 LÒ VĂN ÉN Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:35:27 19/05/2023 07:35:27 Đã trả kết quả
46 000.06.43.H35-230522-0007 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:35:44 23/05/2023 10:35:44 Đã trả kết quả
47 000.06.43.H35-230509-0007 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:06:41 10/05/2023 14:06:41 Đã trả kết quả
48 000.06.43.H35-230515-0007 1 LÒ VĂN PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 14:48:47 16/05/2023 10:48:47 Đã trả kết quả
49 000.06.43.H35-230522-0009 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:34:48 23/05/2023 10:34:48 Đã trả kết quả
50 000.06.43.H35-230517-0011 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:34:35 18/05/2023 08:34:35 Đã trả kết quả
51 000.06.43.H35-230511-0002 1 LÒ THỊ KHĂM Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 11/05/2023 14:41:14 18/05/2023 14:41:14 Đã trả kết quả
52 000.06.43.H35-230517-0003 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:37:14 18/05/2023 08:37:14 Đã trả kết quả
53 000.06.43.H35-230518-0004 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:51:17 18/05/2023 16:51:17 Đã trả kết quả
54 000.06.43.H35-230519-0003 1 VÀNG THỊ XÔM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:01:02 22/05/2023 08:01:02 Đã trả kết quả
55 000.06.43.H35-230518-0007 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:00:40 19/05/2023 07:00:40 Đã trả kết quả
56 000.06.43.H35-230518-0002 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:46:09 18/05/2023 16:46:09 Đã trả kết quả
57 000.06.43.H35-230518-0003 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:48:42 18/05/2023 16:48:42 Đã trả kết quả
58 000.06.43.H35-230525-0003 1 LÒ VĂN CHĂN Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:18:50 25/05/2023 15:18:50 Đã trả kết quả
59 000.06.43.H35-230522-0005 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:36:25 23/05/2023 10:36:25 Đã trả kết quả
60 000.06.43.H35-230509-0009 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:07:25 10/05/2023 14:07:25 Đã trả kết quả
61 000.06.43.H35-230509-0004 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:07:41 10/05/2023 14:07:41 Đã trả kết quả
62 000.06.43.H35-230509-0005 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:07:59 10/05/2023 14:07:59 Đã trả kết quả
63 000.06.43.H35-230509-0008 1 LÒ VĂN PÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:05:31 10/05/2023 14:05:31 Đã trả kết quả
64 000.06.43.H35-230517-0009 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:35:10 18/05/2023 08:35:10 Đã trả kết quả
65 000.06.43.H35-230518-0013 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:11:46 19/05/2023 07:11:46 Đã trả kết quả
66 000.06.43.H35-230518-0011 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:06:59 19/05/2023 07:06:59 Đã trả kết quả
67 000.06.43.H35-230516-0008 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:09:24 17/05/2023 11:09:24 Đã trả kết quả
68 000.06.43.H35-230516-0001 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:10:58 17/05/2023 11:10:58 Đã trả kết quả
69 000.06.43.H35-230516-0003 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:10:27 17/05/2023 11:10:27 Đã trả kết quả
70 000.06.43.H35-230518-0006 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:58:56 18/05/2023 16:58:56 Đã trả kết quả
71 000.06.43.H35-230515-0001 1 LÒ VĂN PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 14:48:06 16/05/2023 10:48:06 Đã trả kết quả
72 000.06.43.H35-230517-0013 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:33:54 18/05/2023 08:33:54 Đã trả kết quả
73 000.06.43.H35-230516-0011 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:08:33 17/05/2023 11:08:33 Đã trả kết quả
74 000.06.43.H35-230518-0016 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:22:58 19/05/2023 07:22:58 Đã trả kết quả
75 000.06.43.H35-230518-0010 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:05:27 19/05/2023 07:05:27 Đã trả kết quả
76 000.06.43.H35-230519-0004 1 VÀNG THỊ XÔM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:00:49 22/05/2023 08:00:49 Đã trả kết quả
77 000.06.43.H35-230518-0024 1 LÒ THỊ LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:22:29 22/05/2023 07:22:29 Đã trả kết quả
78 000.06.43.H35-230519-0005 1 LẠI VĂN QUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 11:28:54 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
79 000.06.43.H35-230519-0002 1 VÀNG THỊ XÔM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:01:19 22/05/2023 08:01:19 Đã trả kết quả
80 000.06.43.H35-230522-0013 1 QUÀNG VĂN E Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:33:35 23/05/2023 10:33:35 Đã trả kết quả
81 000.06.43.H35-230525-0004 1 LÒ THỊ HÉO Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:15:40 25/05/2023 15:15:40 Đã trả kết quả
82 000.06.43.H35-230518-0023 1 LÒ THỊ HÉO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:43:55 19/05/2023 07:43:55 Đã trả kết quả
83 000.06.43.H35-230518-0020 1 LÒ VĂN NÚI Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:30:57 19/05/2023 07:30:57 Đã trả kết quả
84 000.06.43.H35-230519-0001 1 VÀNG THỊ XÔM Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:22:07 22/05/2023 07:22:07 Đã trả kết quả
85 000.06.43.H35-230518-0015 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:21:03 19/05/2023 07:21:03 Đã trả kết quả
86 000.06.43.H35-230516-0012 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:08:03 17/05/2023 11:08:03 Đã trả kết quả
87 000.06.43.H35-230516-0002 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:10:43 17/05/2023 11:10:43 Đã trả kết quả
88 000.06.43.H35-230518-0005 1 BÙI VĂN HÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:54:41 18/05/2023 16:54:41 Đã trả kết quả
89 000.06.43.H35-230516-0006 1 PHẠM THANH MẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:09:59 17/05/2023 11:09:59 Đã trả kết quả
90 000.06.43.H35-230531-0002 1 LÒ VĂN NGÂN Thủ tục đăng ký kết hôn 31/05/2023 09:30:29 31/05/2023 14:30:29 Đã trả kết quả