DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Sơn Bình
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.04.43.H35-230412-0002 1 LÙ A SAU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 14:40:50 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.04.43.H35-230508-0006 1 SÙNG A VÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:11:05 09/05/2023 14:11:05 Đã trả kết quả
3 000.04.43.H35-230509-0002 1 GIÀNG THỊ LY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 16:17:26 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.04.43.H35-230508-0003 1 VÀNG A CHU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 10:36:23 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.04.43.H35-230509-0001 1 VÀNG A SÚ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 10:36:21 08/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.04.43.H35-230428-0001 1 SÙNG A KHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:34:22 09/05/2023 08:34:22 Đã trả kết quả
7 000.04.43.H35-230508-0001 1 MÁ A THÀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 10:37:26 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.04.43.H35-230509-0003 1 HẠNG THỊ DINH Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:52:45 10/05/2023 14:52:45 Đã trả kết quả
9 000.04.43.H35-230508-0004 1 GIÀNG A PA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:11:25 09/05/2023 14:11:25 Đã trả kết quả
10 000.04.43.H35-230508-0005 1 GIÀNG THỊ GIA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:11:38 09/05/2023 14:11:38 Đã trả kết quả
11 000.04.43.H35-230508-0002 1 CỨ THỊ LY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 10:37:10 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả