DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Tả Lèng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.43.H35-230404-0012 1 HẢNG A LỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:02:36 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.12.43.H35-230404-0008 1 LÙ A CHÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:03:34 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.12.43.H35-230404-0007 1 HẢNG A LỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:03:48 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.12.43.H35-230404-0001 1 GIÀNG THỊ DÊ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:05:04 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.12.43.H35-230404-0002 1 GIÀNG THỊ DUNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:04:51 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.12.43.H35-230404-0014 1 HẢNG A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:02:09 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.12.43.H35-230404-0011 1 GIÀNG A ĐẰNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:02:50 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.12.43.H35-230404-0010 1 GIÀNG A TỦA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:03:04 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.12.43.H35-230404-0013 1 THÀO THỊ VANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:02:22 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.12.43.H35-230404-0003 1 GIÀNG A TÍNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:04:38 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.12.43.H35-230404-0005 1 GIÀNG A LÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:04:13 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.12.43.H35-230404-0004 1 VŨ THỊ HUỀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:04:25 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.12.43.H35-230404-0009 1 SÙNG THỊ VANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:03:18 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.12.43.H35-230404-0015 1 THÀO THỊ CU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:01:53 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.12.43.H35-230404-0006 1 GIÀNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 16:04:01 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.12.43.H35-230505-0004 1 GIÀNG A SU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:31 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.12.43.H35-230505-0003 1 THÀO A PLY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:46 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.12.43.H35-230505-0002 1 GIÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:58 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.12.43.H35-230505-0006 1 HẢNG A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:06 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.12.43.H35-230508-0001 1 GIÀNG A CHỈNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 08/05/2023 15:09:23 15/05/2023 15:09:23 Đã trả kết quả