DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Tả Lèng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.43.H35-230505-0004 1 GIÀNG A SU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:31 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.12.43.H35-230505-0003 1 THÀO A PLY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:46 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.12.43.H35-230505-0002 1 GIÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:58 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.12.43.H35-230505-0001 1 THÀO A LÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:06:10 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.12.43.H35-230505-0006 1 HẢNG A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:06 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.12.43.H35-230508-0001 1 GIÀNG A CHỈNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 08/05/2023 15:09:23 15/05/2023 15:09:23 Đã trả kết quả
7 000.12.43.H35-230505-0007 1 GIÀNG THỊ DANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:04:51 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.12.43.H35-230505-0005 1 SÙNG A BA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 11:05:19 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả