DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Thèn Sin
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.43.H35-221216-0039 1 LÒ VĂN SÉN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/12/2022 09:58:32 17/01/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.14.43.H35-221216-0038 1 THÀO A MANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/12/2022 09:56:06 17/01/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 000.14.43.H35-221216-0037 1 VÀNG VĂN THÁI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/12/2022 09:56:30 17/01/2023 17:30:00 Đang xử lý