DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Thèn Sin
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.43.H35-230413-0002 1 THÀO A PHỦNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 09:25:37 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.14.43.H35-230404-0002 1 LÈNG VĂN HÁNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 14:18:32 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.14.43.H35-230413-0001 1 THÀN VĂN SINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 09:25:55 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.14.43.H35-230412-0001 1 LÙ THỊ TỈN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:56:41 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.14.43.H35-230404-0001 1 LÒ THỊ PẺ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 14:18:51 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.14.43.H35-230505-0001 1 LO THI TU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:08:24 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.14.43.H35-230505-0002 1 GIANG A HANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:08:04 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả