DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Thèn Sin
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.43.H35-230505-0001 1 LO THI TU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:08:24 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.14.43.H35-230505-0003 1 TRAN THI UT Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 18:24:55 06/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 000.14.43.H35-230505-0002 1 GIANG A HANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:08:04 06/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.14.43.H35-230511-0001 1 VANG VAN DIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 10:26:08 12/06/2023 17:30:00 Đang xử lý