DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Trung Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.48.H35-230516-0004 1 GIÀNG THỊN DẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:30:18 17/05/2023 09:30:18 Đã trả kết quả
2 000.12.48.H35-230525-0001 1 VÀNG VĂN THÁI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 15:08:36 26/05/2023 08:08:36 Đã trả kết quả
3 000.12.48.H35-230516-0002 1 LÝ A SÊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:31:31 17/05/2023 09:31:31 Đã trả kết quả
4 000.12.48.H35-230517-0001 1 THÀO A NÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:42:22 17/05/2023 14:42:22 Đã trả kết quả
5 000.12.48.H35-230525-0003 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký kết hôn 25/05/2023 16:23:30 26/05/2023 09:23:30 Đã trả kết quả
6 000.12.48.H35-230517-0003 1 GIÀNG A CHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:41:46 17/05/2023 14:41:46 Đã trả kết quả
7 000.12.48.H35-230517-0007 1 VÀNG A BÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:18:00 18/05/2023 09:18:00 Đã trả kết quả
8 000.12.48.H35-230517-0006 1 LIỀU A PÁO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:18:16 18/05/2023 09:18:16 Đã trả kết quả
9 000.12.48.H35-230516-0003 1 GIÀNG THỊN DẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:43:27 17/05/2023 08:43:27 Đã trả kết quả
10 000.12.48.H35-230516-0007 1 THÀO A NÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:27:24 17/05/2023 09:27:24 Đã trả kết quả
11 000.12.48.H35-230518-0001 1 THÀO A SÊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:20:00 19/05/2023 08:20:00 Đã trả kết quả
12 000.12.48.H35-230510-0004 1 LÒ A SƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:51:48 11/05/2023 08:51:48 Đã trả kết quả
13 000.12.48.H35-230523-0006 1 THÀO LAO LỤ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 16:35:31 24/05/2023 09:35:31 Đã trả kết quả
14 000.12.48.H35-230515-0001 1 GIÀNG A SÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 11:09:03 15/05/2023 16:09:03 Đã trả kết quả
15 000.12.48.H35-230517-0004 1 VÀNG A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 13:57:56 17/05/2023 16:57:56 Đã trả kết quả
16 000.12.48.H35-230508-0001 1 GIÀNG A LẦU Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:21:28 08/05/2023 14:21:28 Đã trả kết quả
17 000.12.48.H35-230523-0002 1 ĐAO THỊ THUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 09:53:34 23/05/2023 14:53:34 Đã trả kết quả
18 000.12.48.H35-230511-0001 1 THÀO A SÍNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:26:50 12/05/2023 09:26:50 Đã trả kết quả
19 000.12.48.H35-230523-0005 1 PHẠM THANH TÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:08:28 23/05/2023 15:08:28 Đã trả kết quả
20 000.12.48.H35-230517-0005 1 THÀO A PHÌN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:18:27 18/05/2023 09:18:27 Đã trả kết quả
21 000.12.48.H35-230516-0006 1 LẦU THỊ PÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:28:46 17/05/2023 09:28:46 Đã trả kết quả
22 000.12.48.H35-230524-0001 1 LÒ THỊ BẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:43:20 24/05/2023 15:43:20 Đã trả kết quả
23 000.12.48.H35-230525-0002 1 QUÀNG THỊ SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 16:24:16 26/05/2023 09:24:16 Đã trả kết quả
24 000.12.48.H35-230526-0002 1 TÀO ME HIỂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 11:09:35 26/05/2023 16:09:35 Đã trả kết quả
25 000.12.48.H35-230526-0003 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:18:54 26/05/2023 15:18:54 Đã trả kết quả
26 000.12.48.H35-230510-0003 1 MÀO VĂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:20:31 11/05/2023 08:20:31 Đã trả kết quả
27 000.12.48.H35-230509-0003 1 LÝ A PƠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:53:17 10/05/2023 08:53:17 Đã trả kết quả
28 000.12.48.H35-230510-0002 1 LÒ A QUYỀN Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 15:06:24 11/05/2023 08:06:24 Đã trả kết quả
29 000.12.48.H35-230509-0001 1 LÒ ME HẰNG Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:29:22 09/05/2023 14:29:22 Đã trả kết quả
30 000.12.48.H35-230510-0001 1 VÀNG A NÔ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:05:23 11/05/2023 08:05:23 Đã trả kết quả
31 000.12.48.H35-230516-0008 1 THÀO A TÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:47:28 17/05/2023 09:47:28 Đã trả kết quả
32 000.12.48.H35-230523-0007 1 THÀO LAO LỤ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 16:35:17 24/05/2023 09:35:17 Đã trả kết quả
33 000.12.48.H35-230526-0004 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:57:56 26/05/2023 15:57:56 Đã trả kết quả
34 000.12.48.H35-230516-0001 1 GIÀNG A MA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:34:12 17/05/2023 07:34:12 Đã trả kết quả
35 000.12.48.H35-230509-0002 1 LÝ A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:54:03 10/05/2023 08:54:03 Đã trả kết quả
36 000.12.48.H35-230529-0002 1 HỒ THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 16:39:56 30/05/2023 09:39:56 Đã trả kết quả
37 000.12.48.H35-230531-0003 1 TÀO ME HIỆP Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 00:20:45 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.12.48.H35-230529-0004 1 LÒ ME XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 17:30:42 28/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.12.48.H35-230529-0003 1 GIÀNG A CHÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:54:40 28/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 000.12.48.H35-230529-0005 1 TÀO A TOẢN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 18:18:43 28/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 000.12.48.H35-230529-0001 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:43:47 30/05/2023 08:43:47 Đã trả kết quả
42 000.12.48.H35-230530-0001 1 CHÌN A TẮM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 23:38:57 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 000.12.48.H35-230531-0002 1 TÀO ME HIỆP Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 00:16:57 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả