DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Pú Đao
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.48.H35-230525-0003 1 GIANG A CHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:42:09 25/05/2023 13:42:09 Đã trả kết quả
2 000.09.48.H35-230515-0003 1 GIÀNG A CHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:56:46 15/05/2023 14:56:46 Đã trả kết quả
3 000.09.48.H35-230525-0002 1 GIÀNG A CHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:40:16 25/05/2023 13:40:16 Đã trả kết quả
4 000.09.48.H35-230518-0005 1 MUA A SÌ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:07:38 18/05/2023 16:07:38 Đã trả kết quả
5 000.09.48.H35-230525-0001 1 CHÁ A DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:33:51 25/05/2023 13:33:51 Đã trả kết quả
6 000.09.48.H35-230525-0005 1 LY THỊ DÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:11:22 25/05/2023 14:11:22 Đã trả kết quả
7 000.09.48.H35-230518-0001 1 GIÀNG A DUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:57:11 18/05/2023 14:57:11 Đã trả kết quả
8 000.09.48.H35-230518-0007 1 LÂM HỒNG NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:52:27 18/05/2023 16:30:00 Đã trả kết quả
9 000.09.48.H35-230518-0012 1 GIÀNG THỊ VÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 18:27:00 19/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
10 000.09.48.H35-230518-0004 1 LY A XÈO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:01:58 18/05/2023 15:01:58 Đã trả kết quả
11 000.09.48.H35-230518-0008 1 MUA A VÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:51:09 18/05/2023 16:30:00 Đã trả kết quả
12 000.09.48.H35-230518-0006 1 LÂM HỒNG NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:08:48 18/05/2023 16:08:48 Đã trả kết quả
13 000.09.48.H35-230518-0011 1 VỪ A SÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 18:27:42 19/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
14 000.09.48.H35-230518-0003 1 LÙ A XÈO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:05:32 18/05/2023 15:05:32 Đã trả kết quả
15 000.09.48.H35-230518-0009 1 GIÀNG A CHÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 14:30:32 19/05/2023 07:30:32 Đã trả kết quả
16 000.09.48.H35-230525-0004 1 HẠNG A DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:48:02 25/05/2023 13:48:02 Đã trả kết quả
17 000.09.48.H35-230517-0003 1 VỪ THỊ ÍA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:11:52 22/05/2023 10:11:52 Đã trả kết quả
18 000.09.48.H35-230518-0002 1 GIÀNG A DUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:59:51 18/05/2023 14:59:51 Đã trả kết quả
19 000.09.48.H35-230517-0004 1 LÂM HỒNG NGỌC Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 17/05/2023 15:14:50 18/05/2023 11:14:50 Đã trả kết quả
20 000.09.48.H35-230517-0005 1 VÀNG A ĐINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:16:24 18/05/2023 08:16:24 Đã trả kết quả
21 000.09.48.H35-230518-0010 1 VỪ A SÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 18:30:47 19/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
22 000.09.48.H35-230529-0001 1 GIÀNG A LÒ Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:01:21 01/06/2023 09:01:21 Đã trả kết quả
23 000.09.48.H35-230515-0002 1 CHÁ A DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:10:40 15/05/2023 14:10:40 Đã trả kết quả
24 000.09.48.H35-230530-0005 1 MUA A DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:35:19 30/05/2023 14:35:19 Đã trả kết quả
25 000.09.48.H35-230530-0003 1 LY THỊ GIÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:35:48 30/05/2023 14:35:48 Đã trả kết quả
26 000.09.48.H35-230530-0001 1 LY THỊ DÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:36:02 30/05/2023 14:36:02 Đã trả kết quả
27 000.09.48.H35-230530-0004 1 LY THỊ MÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:35:33 30/05/2023 14:35:33 Đã trả kết quả