KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 06 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN
Xã Thuộc UBND Huyện Tam Đường
1 UBND xã Bình Lư Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
277
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
283
Hoàn thành
282
Đúng hạn
100%
2 UBND Xã Sơn Bình Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Tả Lèng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Nùng Nàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
47
Đúng hạn
100%
5 UBND Thị trấn Tam Đường Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
135
Hoàn thành
135
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Bản Hon Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Giang Ma Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
13
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Khun Há Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Nà Tăm Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
11 UBND xã Bản Bo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Thèn Sin Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Hồ Thầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
128
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
128
Hoàn thành
127
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Bản Giang Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
13
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
15
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 47 659 21 0 4 1 685 697 100%
Xã Thuộc UBND huyện Mường Tè
1 UBND xã Bum Nưa Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
2 UBND Xã Pa Vệ Sủ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
3 UBND Xã Thu Lũm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
4 UBND Xã Nậm Khao Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
5 UBND Xã Bum Tở Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
6 UBND Xã Vàng San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
450
Đang xử lý
0
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
451
Hoàn thành
450
Đúng hạn
100%
7 UBND Xã Kan Hồ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
8 UBND Xã Tá Bạ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
9 UBND Xã Tà Tổng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
10 UBND Xã Ka Lăng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
258
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
258
Hoàn thành
258
Đúng hạn
100%
11 UBND Xã Pa Ủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
12 UBND Thị trấn Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
13 UBND Xã Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
77
Đúng hạn
100%
14 UBND Xã Mù Cả Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
TỔNG SỐ: 18 873 16 1 0 1 875 874 100%
Xã Thuộc UBND huyện Nậm Nhùn
1 UBND xã Hua Bum Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Nậm Ban Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
246
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
248
Hoàn thành
248
Đúng hạn
100%
3 UBND Xã Pú Đao Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Nậm Chà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Mường Mô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Lê Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nậm Hàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
8 UBND Thị trấn Nậm Nhùn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
77
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Nậm Pì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Nậm Manh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Trung Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
261
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
261
Hoàn thành
261
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 3 710 0 0 0 1 713 713 100%
Xã Thuộc UBND huyện Phong Thổ
1 UBND xã Vàng Ma Chải Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
5
Hoàn thành
11
Đúng hạn
80%
2 UBND TT Phong Thổ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
93
Hoàn thành
95
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Nậm Xe Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
35
Hoàn thành
39
Đúng hạn
95%
4 UBND xã Mường So Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Dào San Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
34
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Sin Suối Hồ Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
7 UBND xã Bản Lang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Lản Nhì Thàng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Pa Vây Sử Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Mồ Sì San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
144
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
144
Hoàn thành
144
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Khổng Lào Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Mù Sang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Sì Lờ Lầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Ma Ly Pho Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Huổi Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Ma Ly Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
17 UBND xã Hoang Thèn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
160
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
160
Hoàn thành
160
Đúng hạn
100%
18 UBND xã Tung Qua Lìn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 26 729 29 0 1 3 726 697 100%
Xã Thuộc UBND huyện Sìn Hồ
1 UBND xã Pa Khoá Tồn đầu kỳ
20
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
12
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
7
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
Đúng hạn
84%
2 UBND xã Chăn Nưa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
5
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
76%
3 UBND xã Ma Quai Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
4 UBND xã Làng Mô Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
7
Hoàn thành
6
Đúng hạn
86%
5 UBND xã Nậm Mạ Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
19
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
3
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
57%
6 UBND xã Hồng Thu Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
7 UBND xã Nậm Hăn Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
9
Bổ xung
6
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Sà Dề Phìn Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
9 UBND xã Pu Sam Cáp Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
86%
10 UBND Thị trấn Sìn Hồ Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
21
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Nậm Cuổi Tồn đầu kỳ
92
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
92
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
12 UBND xã Tả Ngảo Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
14
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Lùng Thàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Căn Co Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
1
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
15 UBND xã Nậm Cha Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
15
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Pa Tần Tồn đầu kỳ
23
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
26
Trả kết quả
102
Hoàn thành
86
Đúng hạn
75%
17 UBND xã Nậm Tăm Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
94%
18 UBND xã Noong Hẻo Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
60%
19 UBND xã Tủa Sín Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
4
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
Đúng hạn
88%
20 UBND xã Phìn Hồ Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
21 UBND xã Tả Phìn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
22 UBND xã Phăng Sô Lin Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
9
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
Đúng hạn
71%
TỔNG SỐ: 270 299 227 6 0 61 342 324 83%
Xã Thuộc UBND huyện Than Uyên
1 UBND xã Pha Mu - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Tà Hừa - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
83
Đúng hạn
100%
3 UBND TT Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
129
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
129
Hoàn thành
126
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mường Kim - Than Uyên Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
122
Hoàn thành
131
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Hua Nà - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
57
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Ta Gia - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
85
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Tà Mung - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
25
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Mường Cang - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Phúc Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
140
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
140
Hoàn thành
140
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Mường Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Khoen On - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Mường Mít - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 3 838 2 0 4 0 839 877 100%
Xã Thuộc UBND thành phố Lai Châu
1 UBND xã San Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
39
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
99
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
100
Đúng hạn
100%
3 UBND phường Đoàn Kết Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
4 UBND phường Tân Phong Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
Đúng hạn
100%
5 UBND phường Đông Phong Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
76
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
79
Hoàn thành
79
Đúng hạn
99%
6 UBND phường Quyết Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
136
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
136
Hoàn thành
136
Đúng hạn
100%
7 UBND phường Quyết Tiến Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
1
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 14 446 5 0 1 1 455 445 100%
Xã Thuộc UBND huyện Tân Uyên
1 UBND Thị trấn Tân Uyên Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
265
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
267
Hoàn thành
270
Đúng hạn
99%
2 UBND xã Thân Thuộc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Phúc Khoa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Trung Đồng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Tà Mít Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Hố Mít Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nậm Sỏ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
32
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Mường Khoa Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
140
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
142
Hoàn thành
142
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Pắc Ta Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
30
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Nậm Cần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 14 568 9 1 3 2 573 579 100%
TỔNG CỘNG: 395 5122 309 8 13 70 5208 5206 99%