KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 09 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN
Xã Thuộc UBND Huyện Tam Đường
1 UBND xã Nà Tăm Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
229
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
30
Trả kết quả
232
Hoàn thành
238
Đúng hạn
87%
2 UBND xã Tả Lèng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Bình Lư Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Khun Há Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Bản Hon Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Nùng Nàng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Bản Giang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
Đúng hạn
100%
8 UBND Xã Sơn Bình Tồn đầu kỳ
26
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
64
Hoàn thành
60
Đúng hạn
98%
9 UBND xã Bản Bo Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
88
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
93
Hoàn thành
90
Đúng hạn
100%
10 UBND Thị trấn Tam Đường Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Giang Ma Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Thèn Sin Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
116
Đang xử lý
0
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
117
Hoàn thành
115
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Hồ Thầu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
TỔNG SỐ: 49 626 16 1 5 31 659 601 95%
Xã Thuộc UBND huyện Mường Tè
1 UBND Xã Vàng San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
2 UBND Xã Bum Tở Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
62
Hoàn thành
62
Đúng hạn
98%
3 UBND Xã Nậm Khao Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
4 UBND Xã Thu Lũm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Bum Nưa Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
76
Hoàn thành
72
Đúng hạn
100%
6 UBND Xã Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
7 UBND Thị trấn Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
71
Đúng hạn
100%
8 UBND Xã Pa Ủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
38
Đúng hạn
100%
9 UBND Xã Ka Lăng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
260
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
260
Hoàn thành
260
Đúng hạn
100%
10 UBND Xã Pa Vệ Sủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
Đúng hạn
100%
11 UBND Xã Mù Cả Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
116
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
120
Hoàn thành
120
Đúng hạn
98%
12 UBND Xã Tà Tổng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
13 UBND Xã Tá Bạ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
1
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
14 UBND Xã Kan Hồ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
TỔNG SỐ: 33 718 28 1 0 3 723 721 100%
Xã Thuộc UBND huyện Nậm Nhùn
1 UBND xã Mường Mô Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
67%
2 UBND xã Hua Bum Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
Đúng hạn
100%
3 UBND Xã Pú Đao Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Nậm Manh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
27
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Nậm Chà Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Nậm Pì Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nậm Ban Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
106
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
6
Trả kết quả
110
Hoàn thành
110
Đúng hạn
95%
8 UBND xã Lê Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
9 UBND Thị trấn Nậm Nhùn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
7
Trả kết quả
84
Hoàn thành
84
Đúng hạn
92%
10 UBND xã Nậm Hàng Tồn đầu kỳ
25
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Trung Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 52 379 8 0 0 14 423 404 97%
Xã Thuộc UBND huyện Phong Thổ
1 UBND xã Khổng Lào Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
95%
2 UBND xã Vàng Ma Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Tung Qua Lìn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
163
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
164
Hoàn thành
164
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mù Sang Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Nậm Xe Tồn đầu kỳ
20
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
88
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Mường So Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Dào San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
8 UBND xã Sin Suối Hồ Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Bản Lang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
62
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Lản Nhì Thàng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Pa Vây Sử Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Sì Lờ Lầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Ma Ly Pho Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
46
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Huổi Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Ma Ly Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
16 UBND xã Mồ Sì San Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
446
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
22
Trả kết quả
446
Hoàn thành
452
Đúng hạn
95%
17 UBND xã Hoang Thèn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
123
Hoàn thành
123
Đúng hạn
99%
18 UBND TT Phong Thổ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 45 1105 24 0 0 24 1126 1153 98%
Xã Thuộc UBND huyện Sìn Hồ
1 UBND xã Pa Khoá Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
11
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Phăng Sô Lin Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
5
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
Đúng hạn
80%
3 UBND xã Pa Tần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
205
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
12
Trả kết quả
205
Hoàn thành
205
Đúng hạn
94%
4 UBND xã Căn Co Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
5 UBND xã Làng Mô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Chăn Nưa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Tả Phìn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
92%
8 UBND xã Phìn Hồ Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
122
Hoàn thành
121
Đúng hạn
99%
9 UBND xã Tủa Sín Chải Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
Đúng hạn
98%
10 UBND xã Noong Hẻo Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
11 UBND xã Nậm Tăm Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
12 UBND xã Nậm Cha Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
Đúng hạn
0%
13 UBND xã Lùng Thàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
14 UBND xã Nậm Cuổi Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
31
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Tả Ngảo Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
15
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
16 UBND Thị trấn Sìn Hồ Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
21
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
17 UBND xã Pu Sam Cáp Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
1
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
18 UBND xã Sà Dề Phìn Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
6
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
45%
19 UBND xã Nậm Hăn Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
109
Đang xử lý
24
Bổ xung
101
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
99
Hoàn thành
99
Đúng hạn
99%
20 UBND xã Hồng Thu Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
21 UBND xã Nậm Mạ Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
15
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
8
Trả kết quả
11
Hoàn thành
15
Đúng hạn
38%
22 UBND xã Ma Quai Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 160 735 162 102 0 35 733 735 95%
Xã Thuộc UBND huyện Than Uyên
1 UBND xã Khoen On - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
64
Hoàn thành
64
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Ta Gia - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
73
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Phúc Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
83
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mường Mít - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
115
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
115
Hoàn thành
115
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Tà Mung - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Hua Nà - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Mường Kim - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
13
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Tà Hừa - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
111
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
111
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Pha Mu - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Mường Cang - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Mường Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
Đúng hạn
100%
12 UBND TT Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 2 740 3 0 0 0 739 742 100%
Xã Thuộc UBND thành phố Lai Châu
1 UBND phường Đoàn Kết Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
52
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
Đúng hạn
100%
2 UBND phường Tân Phong Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
3 UBND phường Quyết Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
Đúng hạn
100%
4 UBND phường Quyết Tiến Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
5 UBND xã San Thàng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
66
Hoàn thành
67
Đúng hạn
100%
7 UBND phường Đông Phong Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
Đúng hạn
95%
TỔNG SỐ: 11 297 14 0 0 2 294 293 99%
Xã Thuộc UBND huyện Tân Uyên
1 UBND xã Phúc Khoa Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Hố Mít Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
0%
3 UBND xã Pắc Ta Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
132
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
132
Hoàn thành
132
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Nậm Cần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Tà Mít Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Mường Khoa Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
7 UBND Thị trấn Tân Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
260
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
260
Hoàn thành
260
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Trung Đồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Thân Thuộc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Nậm Sỏ Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
11
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
26
Hoàn thành
36
Đúng hạn
96%
TỔNG SỐ: 17 556 13 0 0 1 560 570 100%
TỔNG CỘNG: 369 5156 268 104 5 110 5257 5219 98%