KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 03 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN
Xã Thuộc UBND Huyện Tam Đường
1 UBND xã Bình Lư Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
2 UBND Xã Sơn Bình Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
51
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Giang Ma Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Hồ Thầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Khun Há Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
31
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Bản Bo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nà Tăm Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
72
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
76
Hoàn thành
76
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Bản Giang Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
15
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Bản Hon Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Thèn Sin Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
11 UBND Thị trấn Tam Đường Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
1
Trả kết quả
12
Hoàn thành
13
Đúng hạn
92%
12 UBND xã Nùng Nàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
40
Hoàn thành
47
Đúng hạn
95%
13 UBND xã Tả Lèng Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 57 256 29 0 1 3 284 301 99%
Xã Thuộc UBND huyện Mường Tè
1 UBND Thị trấn Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
2 UBND Xã Pa Vệ Sủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Bum Nưa Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
Đúng hạn
100%
4 UBND Xã Ka Lăng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
5 UBND Xã Thu Lũm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
6 UBND Xã Pa Ủ Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
3
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
Đúng hạn
94%
7 UBND Xã Mường Tè Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
Đúng hạn
98%
8 UBND Xã Nậm Khao Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
5
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
67%
9 UBND Xã Tá Bạ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
Đúng hạn
100%
10 UBND Xã Tà Tổng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
11 UBND Xã Mù Cả Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
Đúng hạn
97%
12 UBND Xã Can Hồ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
13 UBND Xã Vàng San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
14 UBND Xã Bum Tở Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 32 508 29 1 4 11 511 511 98%
Xã Thuộc UBND huyện Nậm Nhùn
1 UBND Xã Pú Đao Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Hua Bum Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Nậm Manh Tồn đầu kỳ
25
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
7
Trả kết quả
33
Hoàn thành
33
Đúng hạn
79%
4 UBND xã Trung Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Nậm Chà Tồn đầu kỳ
19
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
57
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Lê Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
93%
7 UBND xã Nậm Ban Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
41
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Nậm Pì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
9 UBND Thị trấn Nậm Nhùn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Nậm Hàng Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Mường Mô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 80 371 1 0 4 8 450 449 98%
Xã Thuộc UBND huyện Phong Thổ
1 UBND xã Vàng Ma Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Khổng Lào Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Tung Qua Lìn Tồn đầu kỳ
26
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mù Sang Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Mường So Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
114
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
111
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Nậm Xe Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Dào San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Huổi Luông Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Bản Lang Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
109
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
4
Trả kết quả
121
Hoàn thành
21
Đúng hạn
97%
10 UBND xã Sin Suối Hồ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
145
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
7
Quá hạn
0
Trả kết quả
145
Hoàn thành
145
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Pa Vây Sử Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
8
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Sì Lở Lầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
Đúng hạn
98%
13 UBND xã Ma Ly Pho Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Lản Nhì Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Mồ Sì San Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
85
Hoàn thành
78
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Hoang Thèn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
109
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
10
Quá hạn
0
Trả kết quả
109
Hoàn thành
109
Đúng hạn
100%
17 UBND TT Phong Thổ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
129
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
129
Hoàn thành
127
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 55 944 15 0 20 5 984 875 99%
Xã Thuộc UBND huyện Sìn Hồ
1 UBND xã Căn Co Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Nậm Cuổi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Nậm Hăn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Pu Sam Cáp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Sà Dề Phìn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Lùng Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
Đúng hạn
97%
7 UBND xã Hồng Thu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
8 UBND xã Tả Phìn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Tả Ngảo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Tủa Sín Chải Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
68
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Làng Mô Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Noong Hẻo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Chăn Nưa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Pa Khoá Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Phăng Sô Lin Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Ma Quai Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
17 UBND xã Pa Tần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
Đúng hạn
100%
18 UBND xã Nậm Tăm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
15
Đúng hạn
100%
19 UBND xã Nậm Cha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
20 UBND xã Nậm Mạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
21 UBND xã Phìn Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
22 UBND Thị trấn Sìn Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 15 535 5 0 8 1 545 536 100%
Xã Thuộc UBND huyện Than Uyên
1 UBND xã Pha Mu - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Tà Hừa - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
59
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Hua Nà - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
71
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mường Kim - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
133
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
132
Hoàn thành
137
Đúng hạn
99%
5 UBND xã Mường Mít - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
68
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Ta Gia - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
271
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
271
Hoàn thành
271
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Mường Cang - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
102
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
103
Hoàn thành
103
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Mường Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
124
Hoàn thành
124
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Phúc Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
135
Đang xử lý
1
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
135
Hoàn thành
135
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Khoen On - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
42
Đúng hạn
100%
11 UBND TT Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
184
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
184
Hoàn thành
185
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Tà Mung - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
65
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 3 1269 2 1 3 1 1270 1267 100%
Xã Thuộc UBND thành phố Lai Châu
1 UBND phường Đoàn Kết Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
81
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
81
Đúng hạn
100%
2 UBND phường Quyết Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
8
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
Đúng hạn
87%
3 UBND phường Đông Phong Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
Đúng hạn
100%
4 UBND phường Quyết Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
47
Hoàn thành
156
Đúng hạn
98%
5 UBND phường Tân Phong Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
84
Hoàn thành
96
Đúng hạn
98%
6 UBND xã San Thàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 3 401 3 0 0 11 401 522 97%
Xã Thuộc UBND huyện Tân Uyên
1 UBND xã Trung Đồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
28
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Pắc Ta Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
3
Đúng hạn
0%
3 UBND Thị trấn Tân Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
219
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
219
Hoàn thành
216
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Thân Thuộc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Nậm Sỏ Tồn đầu kỳ
19
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
51
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Hố Mít Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nậm Cần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Phúc Khoa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
Đúng hạn
96%
9 UBND xã Mường Khoa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
58
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Tà Mít Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 23 528 12 0 4 3 539 546 99%
TỔNG CỘNG: 268 4812 96 2 44 43 4984 5007 99%