STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.04.H35-220630-0001 Tạm ngừng hoạt động 0002509016 0104831030-009 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL TẠI LAI CHÂU 116 30/06/2022 05/07/2022 Đang treo
2 000.00.04.H35-220630-0002 Hoạt động trở lại 0013855412 6200088330 CÔNG TY TNHH MTV XD ĐẠI THẮNG 116 30/06/2022 05/07/2022 Đang treo
3 000.00.04.H35-220630-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0015802979 6200092640 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 116 30/06/2022 05/07/2022 Đã tiếp nhận
4 000.00.04.H35-220630-0003 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0025815351 6200118063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GREEN HEAVEN 116 30/06/2022 07/07/2022 Trình Lãnh đạo