UBND Thị trấn Tam Đường
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 119
Trễ hạn 6
Trước hạn: 75.2%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 4.8%
UBND Xã Sơn Bình
Số hồ sơ xử lý: 386
Đúng & trước hạn: 385
Trễ hạn 1
Trước hạn: 80.31%
Đúng hạn: 19.43%
Trễ hạn: 0.26%
UBND xã Bình Lư
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 189
Trễ hạn 5
Trước hạn: 91.24%
Đúng hạn: 6.19%
Trễ hạn: 2.57%
UBND xã Bản Bo
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.65%
Đúng hạn: 2.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Giang
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 100
Trễ hạn 5
Trước hạn: 82.86%
Đúng hạn: 12.38%
Trễ hạn: 4.76%
UBND xã Bản Hon
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 94
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.11%
Đúng hạn: 14.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Giang Ma
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 102
Trễ hạn 3
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 6.67%
Trễ hạn: 2.85%
UBND xã Hồ Thầu
Số hồ sơ xử lý: 226
Đúng & trước hạn: 225
Trễ hạn 1
Trước hạn: 75.66%
Đúng hạn: 23.89%
Trễ hạn: 0.45%
UBND xã Khun Há
Số hồ sơ xử lý: 160
Đúng & trước hạn: 159
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.38%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.62%
UBND xã Nà Tăm
Số hồ sơ xử lý: 507
Đúng & trước hạn: 507
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.23%
Đúng hạn: 16.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nùng Nàng
Số hồ sơ xử lý: 226
Đúng & trước hạn: 224
Trễ hạn 2
Trước hạn: 75.66%
Đúng hạn: 23.45%
Trễ hạn: 0.89%
UBND xã Thèn Sin
Số hồ sơ xử lý: 198
Đúng & trước hạn: 198
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.44%
Đúng hạn: 5.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Lèng
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.75%
Đúng hạn: 3.25%
Trễ hạn: 0%